AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


4. novembril 2020 kl 14.30
Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2. juunist 3. juulini 2020 ja selle käigus esitati täiendavaid arvamusi.

Detailplaneeringu eesmärgiks on selgitada välja võimalused keskranna ala laiendamiseks Pärnu jõeni, rannapiirkonna kasutushooaja pikendamiseks ja kasutusvõimaluste suurendamiseks, samuti võimalused rannaala juurdepääsetavuse ja ranna- ning puhkealaga seotud teeninduse parandamiseks. Planeeringuala suurus on kokku ca 57 ha, mis jääb keskranna piirkonnas vahetult Pärnu lahe ja Pärnu jõe äärde. Tegemist on jõepoolse rannaosaga. Planeeringuala kaguosa külgneb Pärnu mudaravilaga ja idaosa Ammende villa kompleksiga.

Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutöödes (Asfalt sulas linnas, Peliloo ja Laulev liiv) olulisemate väljapakutud ideedega. Tulenevalt olemasoleva Kesklinna rand R1 ja Ranna-park P1 perspektiivsest hoonestamisvõimalusest, on kinnistud jagatud väikse-mateks kruntideks. Planeeringuga on kruntidele määratud ehitusõigus randa ja rannaspordiala teenindavate hoonete (nt kohvik, paki-, ranna- ja sporditarvete hoid, tualetid, dushid, hoiukapid jmt) rajamiseks. Mere pst 9 krundil säilib olemasolev reoveepumpla. Uushoonestus (rannateeninduspaviljonid, pargipaviljonid jmt) lahendatakse modulaarselt, st hoonekompleks koosneb mitmest väiksemast moodulist ja kogu planeeringualal ühtses arhitektuurses võtmes. Uushoonestuse ühe hoonekompleksi suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks hoonestusalal on kavandatud põhimahus 220 m²ja hoone suurimaks lubatud kõrguseks 6 m.

Pargi kujundus järgib 1930. aastate vabakujunduslikku pargistiili. Parki on kavandatud nö pargi keskuskohad, kuhu rajatakse laste- ja mängualasid, pargiväljakuid, lavasid, tegevustaskuid. Rannaniidu alale on kavandatud teeosana ala vaateplatvormi rajamiseks. Kavandatud on erinevad loodusrajad liivaluidetele ja loodusliku järve äärealale. Rajad seotakse omavahel ja teiste liikumisteedega, nõnda, et oleks tagatud territooriumi läbiv kasutus.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks üldmaa, mille hulgas täpsustusena supelrandade-, veekogude-, transpordi- ning tootmismaa (pumbajaama asukohas). Piirkonna areng järgib üldplaneeringuga kavandatut. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks parki lubatava ehitusõiguse ja parklaala vähendamise osas.

Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 08.05.2020 otsus nr 28)
- Detailplaneeringu kooskõlastused

Loe ka: Rainer Aavik, Pärnu rand pikeneb muulideni


2. novembrist 2. detsembrini 2020
Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav ala hõlmab Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistut pindalaga 986 m² ning asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Juurdepääs krundile on võimalik A. H. Tammsaare puiesteelt ja A. H. Tammsaare puiestee T1 kinnistu osalt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%, Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kinnistul on väikeelamumaa. Kinnistu on hoonestamata. Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistule 3-korruselise 11 m kõrguse korterelamu kavandamine ning seoses sellega maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine väikeelamumaast (EE) korruselamumaaks (EK). Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimislahendus.  Detailplaneering sisaldab Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut maakasutuse juhtotstarvete osas.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


 

26. oktoobrist 24. novembrini 2020
Pärnus Villa 2 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Hoonestamata Villa tn 2 kinnistu, suurusega 1557 m2 asub Pärnu linnas, ala on põhja poolt piiratud A. H. Tammsaare pst 39 kinnistuga, idast ja lõunast Karja tn 99 kinnistuga ning läänest Villa tänav T2 kinnistuga. Kõnesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut ja määrata üldmaa juhtotstarbe asemele korruselamumaa juhtotstarve. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa. Krundile on lubatud rajada üks korterelamu suurima maapealse ehitisealuse pindalaga 400 m2. Kolme korruselise hoone lubatud kõrgus on 10,0 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3,10 m abs. Planeeritavasse korterelamusse kavandatakse kuni 9 korterit. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


22. oktoobrost 11. novembrini 2020
Pärnu linnas Karu 5 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Raeküla elamupiirkonnas ning hõlmab 1280 m2 suurust hoonestatud Karu tn 5 kinnistut. Karu tn 5 kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks määrates krundi täisehituse protsendiks 25%. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 320m2. Kahekorruselise elamu maksimaalseks kõrguseks nähakse ette 8,5 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3,70 m abs. Krundi kasutamise sihtotstarve on üksikelamumaa. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 40 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


9. oktoobril 2020 kell 14.30
Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 27. juulist 27. augustini 2020 ning selle käigus esitati kolm arvamusi ja ettepanekuid sisaldavat avaldust, sealhulgas kollektiivse ühispöördumisena esitatud avaldus, kavandatava planeeringu lahenduse kohta. 

Planeeringuala asub Pärnu jõe vasakul kaldal Suur-Jõe ja Kastani tänava ristumiskohast vahetult põhja pool ning hõlmab Suur-Jõe tn 48 ning osaliselt Vasakkalda kallasrada L7 kinnistut. Ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks määrates tootmise- ja ärimaa maakasutuse juhtotstarbe asemele piirkonda sobivama korruselamumaa juhtfunktsiooni.

Toetavateks sihtotstarveteks määratakse veel üld-, äri- ja transpordimaa. Suur-Jõe tn 48 kinnistu jagatakse 11 krundiks, millest viis on elamumaa sihtotstarbega (krundid nr 1-5), üks ärimaa sihtotstarbega (krunt nr 6), neli transpordimaa sihtotstarbega (krundid nr 7-10) ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega (krunt nr 11). Planeeringuala hoonete suhteline kõrgus on 15-16 m planeeritud maapinnast. Hoonete suurim maapealne korruselisus on 4 korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus.

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Eesmärgiks on L7 kinnistul asuv hoone võtta kasutusele avalikes huvides. Krunt nr 11 on kavandatud piirkonda avalikuks kasutamiseks mõeldud haljasala/mänguväljaku rajamiseks. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Pärnu jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatust 20 meetrini.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


23. septembrist 22. oktoobrini 2020
Tallinna mnt 119 kinnistu detail­planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnu linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väike­elamumaa juhtfunktsiooni. Pesa 4 krundil soovitakse arendada autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni, sellest tulenevalt tehakse planeerin­guga ettepanek linna üldplaneeringu muutmiseks määrates Pesa 4 krundi uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks ärimaa. Pesa 4 krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus- ja teenindushoonemaa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maa sihtotstarvet. Tallinna mnt 119 krundil säilib väikeelamumaa juhtfunktsioon. Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kolm kahekorruselist hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 424 m2 ja Pesa 4 krundile on kavandatud samuti kolm kahekorruselist hoo­net suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2. Hoonete suurimad lubatud kõrgused on vastavalt 9 m ja 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
DP situatsiooniskeem


21. septembrist 5. oktoobrini 2020 
Lina 18a ja 18b ning Rohu 98 kinnistute detailplaneeringu eskiis­lahenduse avalik väljapanek

Detailplaneering hõlmab Pärnu linnas Lina 18a, 18b ja Rohu 98 asuvaid kinnis­tuid. Planeeringuala suurus on 4024 m2. Planeeringuala asub Räämal, Lina ja Rohu tänava nurgal. Detailplaneeringu eesmärgiks on ala ümberkrunti­mine kaheks kinnis­tuks. Planeeringuga moodustatakse kaks korterelamumaa krunti POS1 suurusega 1597 m2 ja POS 2 suurusega 2427 m2. Mõlemale krundile saab ehitada ühe hoone suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 590 m2. POS 1 hoone kavandatakse nelja korruselisena, suurim lubatud kõrgus on 14 m olemasolevast keskmisest maapinnast. POS 2 hoone nähakse ette kolme korruselisena kõrgusega 12 m olemasolevast keskmisest maapinnast. Maakasutuse juhtotstarve planee­ringualal on valdavalt korruselamumaa. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. 

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


7.–21. septembrini 2020 
Pärnu linnas Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 8167 m² asub Pärnu kesklinnas ja sellel paikneb nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kaubanduskeskuse Port Artur 2 hoone. Eesmärgiks on Port Artur 2 kaubanduskeskuse Aia tänava poolsele osale büroomahu kavandamine.

Krundile on lubatud ehitada üks ärihoone, mille sees asub ajalooline rööpaseadmemaja (krundil kokku kaks hoonet). Krundile on planeeritud madalama kõrgusega ning suurema kõrgusega hoonestusala. Lääneosas säilitatakse olemasolev nelja korruseline hoone suhtelise kõrgusega 18 m maapinnast. Krundi idaosas kavandatakse kõrgema üheksa korruselise hooneosa ehitamine suhtelise kõrgusega kuni 35 m maapinnast.

Krundi suurim lubatud hoonete maapealne kõrgema hoonestusala ehitisealune pind ja hoonestusala suurus on 1107 m². Krundi suurim lubatud hoonete maapealne madalama hoonestusala ehitisealune pind ja hoonestusala suurus on 4717 m². Krundi suurim lubatud hoonete maa-alune ehitisealune pind on 3527 m². Ärihoone sees asuv rööpmeseadjamaja säilitatakse olemasolevas mahus. 

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-80% kaubandus-, toitlustus-, teenindushoone maa (ÄK), 20-40% büroohoone maa (ÄB), 20-40% majutushoone maa (ÄM)), mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100% ärimaa (Ä).

Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.

Pärnu linnas Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 10.08.2020 korraldus nr 483)
- Kooskõlastused


29. juuni kuni 31. juuli 2020
Pärnu linnas Karusselli 20 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 2505 m² asub kesklinna piiril Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistu on hoonestamata, juurdepääs krundile on võimalik Karusselli tänavalt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%, mis on Pärnu linna üldplaneeringu kohane. 

Väärtuslik ja säilitamist vääriv kõrghaljastus planeeringualal puudub. Planeeringuala kontaktvööndi hoonestus on mitmekesine, ümbruskonnas asuvad valdavalt kahekorruselised erinevatel ajastuperioodidel ehitatud individuaalelamud ja kahe- või kolmekorruselised kortermajad. Huvitatud isiku sooviks on rajada kinnistule kaks kuni kolmekorruselist (2 täiskorrust ja katusekorrus) korterelamut koos osalise parkimisega hoonete mahus.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse korruselamumaa (EK) määramist.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP iluustratsioon 1 ; 2


22. juuni kuni 10. juuli 2020
Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu koosseisu jäävad Kanali tänav T1, Ranna puiestee T2 ja T3, Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Kesklinna rand R3, Ranna pst 11, 13, 15 ja 17, Papli tn 36 ning Anton Hansen Tammsaare puiestee T7 kinnistu. Planeeringuala suurus on 6,54 ha. Kanali tänav T1 kinnistu maakastuse sihtotstarve on 100% transpordimaa. Papli tn 36 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 65% elamumaa, 25% üldkasutatav maa ja 10% ärimaa. Planeeringualal hooneid ei ole. Papli n 36 kinnistu lääneosas asub turmisradadega seikluspark.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh selgitada välja ala krundistruktuur, hoonestusprintsiibid ja ehitusõigus, määratud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus ning maakasutuse põhimõtted, planeerida kommunikatsioonid. Detailplaneering on algatatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. Detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu kohane.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situstasiooniskeem
DP linnaehituslik analüüs
DP 3D joonised (.zip 23 MB)


19. juuni kuni 19. juuli 2020
Luige kinnistu detailplneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Planeerimisseaduse § 87 alusel alusel. Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m² ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) ja 40 m² nakkevõrkude puhastamise platsi rajamiseks Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. 

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Luige kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 28.05.2020 otsus nr 42)
DP illustreerivad joonised 1 ; 2 ; 3
Kooskõlastuste tabel

Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 18. 10–18.11.2019


9. juuni kuni 12. juuli 2020
Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav Lootsi tn 1 kinnistu suurusega 1738 m² asub Pärnu linnas, jõe vasakkaldal, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistul paikneb bensiinijaam ja sadamakai. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 50%, ärimaa 50%. Kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on kinnistu tootmismaa, ärimaa ja üldmaa sihtotstarbega
piirkonnas.

Kinnistule soovitakse rajada avalikkusele suunatud funktsiooniga hoone (kohvik, turismiinfopunkt, avastuskeskus vms), säilitada autode tankla ja lisada tankur jahtlaevade teenindamiseks, korrastada kaldakindlustus ning kujundada jõe äärde jalakäijate promenaad. Äri- ja tootmise sihtotstarve säilib, kuid sihtotsarvete osakaalud täpsustatakse planeerimise käigus, võttes arvesse kavandatava ehitise ning (jaht)sadama funktsioonidest tulenevaid vajadusi.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus- ja parkimislahendus. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kavandatakse ehituskeeluvööndi vähendamist, mille täpsem ulatus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

DP seletuskiri
DP materjalid (.zip, 22 MB)


25. maist 26. juunini 2020
Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav ala paikneb Pärnu linnas Niidu tööstuspiirkonnas ning hõlmab kinnistuid Vana-Savi tn 5 (suurus 3355 m², katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) ja Liblika tn 20 (suurus 3549 m², katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%). Ala on valdavalt ümbritsetud tootmismaa kruntidega. Üldplaneeringu kohaselt on kvartali maakasutuse juhtotstarve 64% ulatuses väikeelamumaa (EE)/tootmismaa (T), ülejäänud osas tootmismaa (T)/ärimaa (Ä). Planeeritavad kinnistud on hoonestatud.

Alal kavandatakse äritegevuse laiendamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vana-Savi tn 5 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks ja Liblika tn 20 kinnistu jagamine kaheks, ca pindvõrdseks osaks, millest Vana-Savi tänavaga külgneva osa maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse ärimaa ja Liblika tänavaga külgneval krundiosal säilib elamumaa juhtotstarve. Ärimaa kinnistutele kavandatakse uhe-, kahekordseid metallkarkassist ärihooneid, mis on kaetud sandwich-paneelidega. Hoonete täpne maht ja kubatuur selguvad detailplaneeringu koostamise käigus. Olemasolev garaaž-töökoda Vana-Savi tn 5 kinnistul lammutatakse. Elamumaa kinnistule uusi eluhooneid ei kavandata.

DP seletuskiri
DP joonised


25. maist 26. juunini 2020
Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Ülejõe linnaosas ning piirneb Tallinna maantee, Pärlimõisa tee ning Rehepapi ja Härma tänavatega. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse otstarbed üldmaa (Üm), transpordimaa (L) ja ärimaa (Ä).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist luua piirkonda uusi võimalusi aktiivse vabaaja ja spordielu edendamiseks, mida ühtlasi toetab Pärnu linna arengukava. Planeeringualale kavandatakse pereja vabaajakeskuse ning jalgpalliväljakute ala (1 sisehall, 2 välisväljakut) rajamist. Vajadusel nähakse ette ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbe osakaalu suurendamine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh krundistruktuuri, hoonestusprintsiipide, ehitusõiguse ja maakasutuse põhimõtete määramine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste, haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse välja töötamine, kommunikatsioonide kavandamine (osaline maaparandussüsteemi eelvoolu toruga asendamine). Lähtuvalt planeeringu koostamise eesmärgist ja ülesannetest võib planeeringuala tsoneerida üksteisest eristatavaks piirkondadeks vastavalt kavandatavatele tegevustele. Planeeringulahendusega nähakse vajadusel ette sujuv üleminekut aktiivselt kasutatavalt alalt looduskeskkonnale, olemasolevat looduslikku kooslust võimalusel säilitades ja eksponeerides.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP vaated: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5


5. juunil 2020 kell 14.30
Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu a
valiku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 3.–17. veebruarini 2020 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Suvituse tn 11 kinnistu suurusega 349 m², asub kesklinnas rannapargi vahetus läheduses Supeluse ja Suvituse tänavate ristmikul. Suvituse tn 11 kinnistul on asunud aastaid kiosk, mis on täna kasutusel kiirtoitlustuskohana. Detailplaneeringuga nähakse olemasoleva kioski asemele uus toitlustus-ärihoone. Krundile on lubatud rajada üks kahekorruseline hoone suurima ehitisealuse pindalaga kokku 210 m2 , millest hoone kahekorruselise osa pind on 100 m² . Kaetud terrasside pind on kavandatud 110 m², mis arvestatakse ehitisealuse pinna hulka.

Kahekorruselise hoone maksimaalne kõrgus on 6,8 m arvestatuna olemasolevast ümbritsevast maapinnast. Maa-aluseid korruseid planeering ei kavanda. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

- Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 13.01.2020 korraldus nr 18)
- DP Kooskõlastused


25. mai – 23. juuni 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 65 algatati Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava Looga tee 1 kinnistu suuruseks on 1034 m². Juurdepääs krundile on võimalik Looga teelt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Planeeringuala läheduses paikneb pereelamute piirkond, looduskeskkonna moodustab kõrval asuv metsaala. Huvitatud isiku eesmärgiks on Looga tee 1 kinnistule pereelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, ühtlasi tootmismaa muutmine elamumaaks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek teemaplaneeringu „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ muutmiseks, sest olemasolev kinnistu pindala on alla 1200 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situsatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 65)


12. detsember 2019 kuni 12. jaanuar 2020
Potsepa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu alaks on Pärnu linnas Kõima külas asuva Potsepa liivamaardla maaüksusest ca 16,9 ha suurune ala, mis piirneb Kaelepa - Soomra teega. Planeeringu eesmärgiks on (lõhkematerjali) tehase rajamine. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse osas, mäetööstusmaa katastriüksuse sihtotstarve soovitakse muuta tootmismaaks.

- Detailplaneeringu materjalid

Detailplaneeringu eeskiislahendusega saab avaliku väljapaneku jooksul tutvuda Audru osavallakeskuses (tööpäeviti 08.00–16.00,  tuba 13).

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 15. jaanuaril 2020 kell 15.00 
Audru osavallakeskuses


19. november kuni 2. detsember 2019
Raksipõllu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala hõlmab Audru alevikus Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 62401:001:0230, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 62401:001:0212), mis piirneb Audru jõega ja asub Luige tee elamuala piirkonnas.

Detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta Audru Vallavalitsuse poolt 27.06.2016 korraldusega nr 248 kehtestatud, kuid realiseerimata Raksijõe kinnistul kehtivat detailplaneeringut, asendades III (puhkemajanduse) etapi puhkehoonete ehitusõiguse väikeelamute ehitusõigusega.

Planeeringuala jagatakse 7 ridaelamumaa, 65 pereelamumaa, 7 haljasala maa ning 7 tee ja tänava maa krundiks. Jõeäärsel alal on väikeelamu kruntide suurused vähemalt 2500 m2 ja mujal vähemalt 2000 m2. Väikeelamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kahe kõrvalhoonega. Pereelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ridaelamutel kuni 400 m2. 

Elamukruntide parkimisvajadus tuleb lahendada omal krundil. Vajalik parkimiskohtade arv vastavalt üldplaneeringule on pereelamutel kuni 2 kohta omal krundil ning ridaelamutel 2 kohta korteri kohta omal krundil. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.

- Raksipõllu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2019 korraldus nr 700)
- Kooskõlastused

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 ka Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13).


2. oktoobril 2019 kell 15.30 
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek 29. juulist kuni 28. augustini 2019 ja selle jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kolm avaldust.

Planeeringuala asub Pärnu kesklinna elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava, 1.Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. 

Moodustatavale krundile kavandatakse rajada kolm hoonet (üksikelamu, kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 518 m2, mis moodustab täisehituseks 17% krundi pinnast. Uue kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on kuni 6,0 m alates ümber hoone planeeritavast maapinnast +2,35 m. Suurimad lubatud kõrgused üksikelamule on kuni 9,0 m ja garaaž-paadikuurile kuni 3,35 m alates ümber hoone olevast keskmisest maapinnast+2,20 m. Üksikelamu maksimaalne korruselisus on kaks maapealset põhikorrust, lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur on lubatud ehitada ühe põhikorrusega, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.


Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2019 otsus nr 51)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid