Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avalikustamised, teated

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1. juunist 4. juulini 2022
Pärnu linna Tammiste piirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu. materjalid (seletuskiri, joonised)
Detailplaneringu 3D

Planeeringuala asub Pärnu linna servas Tammiste piirkonnas, külgneb Jaama tänava, Pärnu-Rakvere-Sõmeru teega ja mitmest küljest metsaga. Planeeringuala suurus on ca 46 ha. Suures osas paiknevad maa-alal köögiviljamaad ja väikesed aiamajakesed.

Pärnu linna üldplaneering 2025+ kohaselt on planeeringuala liigitatud Tammiste arenguala (A3) alla. Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada piirkond elamualaks, kuhu on ette nähtud ka piirkonda teenindav kaubandus, teenindus ning sotsiaalne infrastruktuur ning lähipuhkealad.

Planeeritud elamukrundid moodustavad kogu kruntideks jaotatud alast 38%, tänavamaa pind 16%, üldkasutatavad haljasmaad (parkmetsamaad) 26%, linnaaiamaa 9% ja üldkasutatavate hoonete maa 9%. Piirkonda on kavandatud kodulähedane alusharidus lastehoid, sotsiaalhoolekanne, rekreatsioon, esmateenused ning lähipuhkealad, mänguväljakud, turvalised avalikud alad ja sportimisvõimalused.

Elamukrunte on kavandatud nii üksikelamute, paarismajade, ridaelamute kui väikeste korterelamute ehitamiseks. Arhitektuursete tingimuste seadmisega on planeeritud ühesuguse ilmega hoonestuskvartalid. Tänavad on kavandatud inimsõbralikud ja jalakäijate ning kergliiklejate kasutusmugavusest lähtuvalt. Alal asuvat Väike-Niidu oja ja läbivat eesvoolu kraavi on väärtustatud nende kallastele laiema haljasala maa kavandamisega.

Kruntide moodustamisel on arvestatud naaberalade olemasoleva krundistruktuuri ja tänavavõrguga ning piirkonda iseloomustava üldkontseptsiooniga. Elamukruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud naaberalade olemasolevast või planeeritud ehitusõigusest, on arvestatud ümbruskonna hoonestuslaadiga. Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


09.–23. maini 2022 
Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

• Liu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 18.04.2022 korraldus nr 273)

Planeeritava Liu kinnistu pindala on 89 229 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%. Audru valla üldplaneeringuga on maa-ala reserveeritud elamumaaks. Kinnistu on hoonestamata, aktiivse kasutuseta looduslik rohu- ja metsamaa. Kinnistut läbib kohalikus kasutuses olev Rüssa tee.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks maa-ala ümberkruntimine üksikelamumaa ning tee-ja tänavamaa kasutusotstarbega kruntideks, kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide kavandamine. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena.


5.–18. maini 2022 
Pärnu linnas Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Pärnu linnavalitsuse 11.04.2022 korraldus nr 260

Mai tn 73 kinnistu (pindala 1661 m2) paikneb Pärnu linnas Mai elamurajooni vahetus läheduses. Tegemist on hoonestamata ja aktiivse kasutuseta loodusliku rohu- ning metsamaaga. Planeeringualale juurdepääs on võimalik Mai tänav T1 kinnistult. Huvitatud isiku eesmärgiks on Mai tn 73 kinnistule 3-korruselise korterelamu ehitamine, krundile täiendava ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ning haljastus-, liiklus-, parkimislahenduse, vajadusel kommunikatsioonide kavandamine.

Kinnistu piire ei muudeta. Krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse korterelamumaa (EK). Detailplaneering koostatakse Pärnu üldplaneeringu kohasena. Kehtiva detailplaneeringuga nähti planeeringualale ette 2-korruselise ridaelamute rajamine ja planeeringu kontseptsioon kohaselt pidi kogu planeeringuala hoonestus langema mere suunas.

Peamise ruumilise arengu suuna määrab alal Pärnu linna asustusüksuse 2025+ üldplaneering., mille kohaselt on tegemist korruselamute maa-alaga. Üldplaneeringuga on loodud seetõttu eeldused varasemast erineva ruumilise lahenduse tekkeks ja kehtiva detailplaneeringu lahendus, hoonekõrguste langemine mere suunal, ei ole enam järgitav.


Suur-Jõe 48 kinnistu detailplaneering arvamuste avaldamiseks
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond menetleb Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringut (Hendrikson ja KO, töö nr 18003216).

Detailplaneeringu materjalid

Arvamused saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..


18.–31. märtsini 2022
Pärnu linnas Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 28.02.2022 korraldus nr 153)
Kooskõlastused

Detailplaneering on vastuvõetud Pärnu linnavalitsuse 28.02.2022 korraldusega nr 153. Planeeringuala paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (reg nr 27007) ja hõlmab kinnistuid Kuninga tn 30a, Kuninga tn 30 ning Kuninga tänav T3. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuninga tn 30a kinnistu sihtotstarve muutmine ärimaaks 100% ja kinnistule majutushoone rajamine. Kavandatav majutushoone soovitakse ühendada galerii kaudu Kuninga tn 30 kinnistul asuva olemasoleva majutushoonega.

Detailplaneeringuga selgitatakse välja alale sobivaim ehitusõigus, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus, vajadusel kommunikatsioonidega liitumine ja servituudialade määramine. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt paiknevad planeeritavad kinnistud segahoonestuse maa-alal (S). Detailplaneeringut koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse, et naaberkinnistutel on kinnistu piirile või selle vahetuslähedusse rajatud hooneid. Detailplaneeringuga kavandatav ei tohi kahjustada planeeringuala ja naaberkinnisasja piirile varem rajatud ehitiste seisukorda ja kasutusvõimalusi.


15.–31. märts 2022
Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

A. H. Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 14.02.2022 korraldus nr 117)

Detailplaneering on vastuvõetud Pärnu Linnavalitsuse 14.02.2022 otsusega nr 117. Planeeritav kinnistu on pindalaga 986 m² ning asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis ning on hoonestamata. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%. Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistule 3-korruselise 10 m kõrguse korterelamu kavandamine, planeeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimislahendus. Planeeringut koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.


14.–28. märts 2022
Pärnu linna Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas, A.H. Tammsaare puiestee, Villa ja Tiiru tänava vahelisel alal, tennisehallist lõunas ning hõlmab Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistut. Planeeringuala suurus on 16920 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on piirkonda korterelamute kavandamine. Planeeringualale moodustatakse läbi ümberkruntimise kolm uut krunti, kuhu võib kokku rajada 7 hoonet, millede suurim korruselisus on vastavalt krundile 3 kuni 7 korrust. Kruntide täisehituse protsent jääb vahemikku 18 – 28 %. Hoonestuslahenduse aluseks on arhitektuurivõistlus. Elamukvartal kavandatakse selliselt, et alasse tekiks ühiselt kasutatav avatud ruum. Parkimine on paigutatud võimalikult kvartali äärde. 

Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud 90-100% korterelamumaa (EK) ja 0-10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa (ÄK) ja kontori- ja büroohoone maa (ÄB). Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+, mis näeb planeeritaval alal maakasutuse juhtotstarbeks ette korruselamute maa-ala (Ek).

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


23. veebruarist 25. märtsini 2022
Pärnu linnas Paiksuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

• Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 otsus nr 12)

Planeeritav Looga tee 1 kinnistu suurusega ala 1034 m² asub Pärnu linnas Paikuse alevis. Juurdepääs krundile on võimalik Looga teelt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul üks hoone (pumbamaja) ehitisealuse pinnaga 24 m². Pumbamaja on kasutusest väljas. Planeeringuala läheduses paikneb pereelamute piirkond, looduskeskkonna moodustab kõrval asuv metsaala.

Koostatav detailplaneering on teemaplaneeringu „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ muutev, sest olemasolev elamumaa kinnistu pindala on alla 1200 m2. Paikuse valla üldplaneering näeb alal ette elamumaad (E2).

Detailplaneering ei tee ettepanekut olemasolevate krundipiiride muutmiseks. Hoonestusala on paigutatud krundi keskele nõnda, et oleks võimalik ehitada normaalsuurusega pereelamu koos kõrvalhoone(te)ga ja oleks tagatud ka vajalik tuleohutuskuja naaberkinnistuga.

• NB! Linnavalitsuses/osavallakeskuses kohapeal tutvumiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8352

• Detailplaneeringut koostab OÜ Linnak (töö nr 1918)
• Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 65.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 25. maist 23. juunini 2020


25. veebruarist 11. märtsini 2022
Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

• Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 31.01.2022 korraldus nr 73)
Kooskõlastused

Detailplaneeritava ala suurus on 1366 m2, mis asub Pärnu kesklinnas, Pühavaimu‐Esplanaadi‐Supeluse tänavate ristmikul ja hõlmab Supeluse tn 1 kinnistut.
Supeluse tn 1 krundile on lubatud ehitada neli hoonet. Krundi suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on kokku 478 m². 

Hoonestusalal HA-1 asub olemasolev hoone, mis säilitatakse ning restaureeritakse,hoone arhitektuursed ja ehituslikud tingimused määratakse mälestise restaureerimise projektiga. Hoonestusalale HA-2 võib rajada ühe põhihoone ja kaks abihoonet lubatud ehitisealuse pinnaga kokku 201 m2. Supeluse tänava poolsele ajaloolisele ehitusjoonele krundi piiril kavandatav uus hoone on lubatud rajada kuni kahekorruselisena suurima lubatud kõrgusega 8 m (1 põhikorrus + katusekorrus). Abihoonete lubatud kõrgus on 3 m. Kõrguseid arvestatakse olemasoleva maapinna kõrgusmärgist 2.97...3.35 m abs. Haljastuse osakaal on minimaalselt 30% kinnistu pinnast.

Supeluse tn 1 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 0-100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, 0-100% majutushoone maa ja 0-100% väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa. Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

• Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 15.–25. veebruarini 2021 
• Avalik arutelu 26. veebruaril 2021 


16. veebruarist 17. märtsini 2022
Pärnu linnas Paiksuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

• Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 otsus nr 13)

Detailplaneeringut koostab Pärnu EKE projekt AS (töö nr. 20060). Planeeritav Staadion tn 2 kinnistu suurusega ala 4545 m² asub Pärnu linnas Paikuse alevis. Kinnistul paikneb tootmiseettevõte. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%.

Kehtiva Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt on ala juhtotstarbeks määratud üldkasutatav ala (A). Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus- ja parkimislahendus. Koostatav detailplaneering on Paikuse valla üldplaneeringu põhilahendust muutev: muudetakse krundi maakasutuse uueks juhtotstarbeks 100% tootmismaa (T).

Detailplaneeringu algatamisest huvitatud isiku eesmärgiks on laiendada ettevõtlust, suurendada Staadion tn 2 kinnistul juurdeehituse pinda. Planeeritaval alal ei muudeta kinnistute piire, hoonestusala on paigutatud kinnistule nii, et ettevõtte ruumivajadus saaks tagatud.


15. veebruarist 17. märtsini 2022
Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 otsus nr 14)
Detailplaneeringut koostab Riho Jagomägi AB (töö nr F1905-DP).

Planeeritav Lootsi tn 1 kinnistu suurusega 1738 m² asub Pärnu linnas, jõe vasakkaldal, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistul paikneb bensiinijaam ja sadamakai. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 50%, ärimaa 50%. Kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on kinnistu tootmismaa, ärimaa ja üldmaa sihtotstarbega piirkonnas. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus- ja parkimislahendus.

Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kavandatakse ehituskeeluvööndi vähendamist. Kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala ehituskeeluvöödisse, mille ulatus on 25 m katastrikaardi järgsest veepiirist. Planeeringuga kavandatav on üldisemalt küll kooskõlas kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu eesmärkide ja seatud suunistega, kuid avalikkusele suunatud hoone rajamiseks on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine.

Planeeringuga nähakse seetõttu ette Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmine ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata kinnistu ehituskeeluvööndi ulatuseks 0 m. Ehituskeeluvööndi vähendamise täpne ulatus selgub planeerimislaheduse valmimisel. Ehituskeeluvööndi vähendamisega ei kaasne eeldatavalt olulist ebasoodsat mõju. Kuna planeeringuala piirile ulatub üleujutusohuga ala, tuleks planeeringuga kavandatavad rajatised planeerida ja projekteerida selliselt, et need oleksid vastupidavad üleujutustele.


15. veebruarist 2. märtsini 2022 
Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

• Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 24.01.2022 korraldus nr 63)
Kooskõlastused

Planeeringuala suurusega 1834 m2 asub Pärnu kesklinnas, Aisa, Suur-Sepa, Väike-Posti ja Suur-Posti tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab hoonestatud Väike-Posti tn 9 kinnistut.

Krundil määratakse ehitusõigus kahele väikeelamule ja ühele abihoonele ehitisealuse pinnaga kokku 367 m², täisehituse protsent 20 %. Krundile on lubatud ehitada kolm hoonet (2 põhihoonet ja 1 abihoone), kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega põhihooned ning ühekorruseline abihoone. Hoonete maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on põhihoonele kuni 8,5 m (12,10 m abs), abihoonele 4,5 m (8,0 m abs) ja hoonestualas HA-2 põhihoonele kuni 8,0 m (11,35 m abs) arvestatuna planeeritavat hoonet ümbritsevast keskmisest maapinna kõrgusest.

Planeeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud 0-100% üksikelamu maa (EP) või 0-100% korterelamumaa (EK) mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamute maa-ala (Ev).
Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

• Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 8.–17. veebruarini 2021 
• Avalik arutelu 18. veebruaril 2021 


4. veebruarist 5. märtsini 2022
Papsaare külas Ihna kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 
Kohapeal saab planeeringuga tutvuda Audru osavallakeskuses tööpäeviti kella 8–16 (tuba 13) 

Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 16.12.2021 otsus nr 52)
• Ihna detailplaneeringu seisukohad, kooskõlastused jt lisadokumendid


Planeeringuala moodustab hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega Ihna ja Jõesuudme põigiga külgnevad elamumaa kinnistud, kokku ca 27 ha suurune maa-ala, mis paiknevad Pärnu linnas Papsaare külas ning piirnevad Kaubasadama teega ja Audru jõega.

Planeeringualas Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud Audru jõe äärsetel kinnistutel soovitakse vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ning muuta kruntide ehitusõigust, arhitektuurseid tingimusi ning osaliselt krundipiire. Planeeritud kinnistud jäävad täielikult Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse ning kehtiva planeeringuga lubatud tegevust pole võimalik ehituskeeluvööndit vähendamata ellu viia.

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit Audru jõe ehituskeeluvööndini. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut käsitletakse looduskaitseseaduses üldplaneeringu muudatusettepanekuna. Samas järgib detailplaneeringu lahendus üldisi Audru valla üldplaneeringus toodud põhimõtteid. Ihna kinnistust moodustakse 43 ühepereelamu krunti keskmise suurusega 2200 m2.

Jõesuudme põik 10 ja Jõesuudme põik 12 elamumaa kinnistud liidetakse üheks krundiks. Jõesuudme tee T2 kinnistu jagatakse Jõesuudme põik 2 ja 3 kruntidega liidetavateks osadeks. Jõesuudme põik 3 katastriüksuse põhjaosasse, kuhu juba praeguseks on rajatud juurdepääsutee, moodustatakse uus tee ja tänava maa krunt, mis tagab juurdepääsu Jõesuudme põik 1 ja Jõesuudme põik 3 kinnistutele.

Ihna elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m2. Jõesuudme põik elamumaa kruntidele, suurusega on lubatud ehitada üks põhihoone ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2, krundile Pos 57, suurusega ca 8900 m2, on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 700 m2.

Planeeringualal tuleb arvestada üleujutusohu, müra ja lõhnahäiringuga, mille leevendusteks on ette näha vajalikud tingimused. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 6. juulist juulist 5. augustini 2021

Ettepanekute esitamine 5. märtsini
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamusi planeeringu lahenduse kohta kohapeal, saata need e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või posti teel Audru osavallakeskusele aadressil Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta. 

Avalik arutelu 10. märtsil 2022 kell 16.00
Audru osavallakeskuses.

Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal tagatakse linnavalitsuse tööaja jooksul isikute juurdepääs linnavalitsuse käsutuses olevatele planeeringuga seotud materjalidele ja informatsioonile. Planeeringu koostamise ajal tuleb puudutatud isikutel arvestada avalikkusega.


3.–17. veebruarini 2022
Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu, pindalaga 8806 m², asub Pärnus, Papiniidu ettevõtluspiirkonnas. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheks krundiks. Moodustatakse 5319 m2 suurune krunt Pos 1 (Suur-Jõe tn 63) ja 3487 m2 suurune krunt Pos 2 (Riia mnt 92). Pos 1 krundile on lubatud ehitada kaks kuni nelja maapealse korrusega hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga on 1200 m², hoonete suurim lubatud kõrgus on 14,0 m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Maa-aluseid korruseid Pos 1 krundile ette ei nähta. 

Pos 2 krundile võib rajada ühe kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone. Perspektiivne hoone on jagatud erineva korruselisusega maapealseteks hooneosadeks. Krundile suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on 1350 m² ja maa-alune ehitisealune pindala on 2238 m². Hoone suurim lubatud kõrgus on 24,3 m arvestatuna olemasolevast maapinna kõrgusest.Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa ja väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa, mis vastab üldplaneeringu kohasele äri- ja teeninduse maa-ala (Ä) juhtotstarbele. Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 10.01.2022 korraldus nr 22)


12..–26. jaanuarini 2022
Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav ala Paide mnt 19a asub Pärnu linnas Paikuse alevi keskuses Tehnika tänava ja Paide mnt nurgal. Ümbruskonnas on segahoonestus: esineb tootmis-, elamu- ja transpordimaa ning ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega kinnistuid. Vahetult planeeringualaga piirneb Tehnika tn 1 kinnistu, kus asub biokütusel töötav Paikuse katlamaja ja Paide mnt 19 kinnistu, kus asub Paikuse kool.

Planeeringuga nähakse ette Paide mnt 19a kinnistu jagamist neljaks krundiks. Pos 1 on 34 m2 100% kergliiklusmaa (LK). Pos 2 on 1969 m2 40-60% büroohoonemaa (ÄB) ja 40-60% väikeettevõtluse (ÄV) hoone maa. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 485 m2, hoonestusala suuruseks 485 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent on 25%, hoonete arv kinnistul on üks, suurim lubatud hoonete kõrgus 12 m, hoonete lubatud hoonete korruselisus on 3 maapealset korrust. Pos 3 on 2340 m2 40-60% büroohoonemaa (ÄB) ja 40-60% kaubandus-, toitlustus- ja teenindusehoone (ÄK) maa (jaekaubandus, teenindus, autoteenindus).

Välistatud on tankla rajamine. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 626 m2, hoonestusala suuruseks 637 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent on 27%, hoonete arv kinnistul on üks, suurim lubatud hoonete kõrgus 9 m, hoonete lubatud hoonete korruselisus on 2 maapealset korrust. Pos 4 on 5884 m2 20-40% büroohoonemaa (ÄB) ja 60-80% väikeettevõtluse (ÄV) hoone maa. Krundi suurimaks lubatud ehitusaluseks pinnaks on 1570 m2, hoonestusala suuruseks 2871 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent on 27%, hoonete arv kinnistul on kaks, suurim lubatud hoonete kõrgus 9 m, hoonete lubatud hoonete korruselisus on 2 maapealset korrust.

Pärnu linnas Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korraldus nr 839)


8.–22. detsembrini 2021
Marksa küla Ojako ja Taga-Ojako kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringu ala asub Pärnu linnas Marksa külas. Detailplaneering hõlmab Ojako kinnistu (6650 m²)  ja Taga-Ojako (7572 m²) kinnistuid, ala piirneb Pärnu lahega ning Lindi-Liu-Järve teega. Kinnistute katastriüksuste sihtotstarve on elamumaa 100%. Planeeritav piirkond jääb üleujutusohuga alale. Kinnistud on hoonestatud, Ojakol asuvad äriotstarbelised hooned ja Taga-Ojakol elukondlikud hooned. Ojako kinnistul asub puhke- ja koolituskeskus.

Detailplaneeringuga täpsustatakse ärihoonete suurim lubatud ehitisealune pind, määratakse ehitusõigus puhkemajanduse hoonetele arvestades olemasolevate hoonete arhitektuuriga. Taga-Ojako katastriüksusele planeeritakse ca 500 m² suurune põhihoone.Planeeritavast põhihoonest kaldani rajatakse laudtee. Kuna tegemist on moodulitest kokku pandava ning teisaldatava, puudub selle rajamiseks vajadus ehituskeeluvööndit vähendada. Samale katastriüksusele on lubatud rajada kuni 30 m² suuruseid kämpingumajakesi ja vajadusel need omavahel varikatusega ühendada. Planeeritaval alal ei muudeta kinnistute piire.

Pärnu linnas Marksa külas Ojako ja Taga-Ojako kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 15.11.2021 korraldus 776)


8.–22. detsembrini 2021
Paikuse alevi Männiku tn 3 detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeerinuala asub Pärnu linnas Paikuse alevis, aadressiga Männiku tn 3. Planeeringuala hõlmab hoonestatud 7640 m2 suurust kinnistut. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringuga planeeriti ümber Männiku tn 3 kinnistu, millest moodustati 5 üksikelamumaa sihtotstarbega krunti (EP). Planeeritavate üksikelamumaa sihtotstarbega kruntide suurused on kavandatud vahemikus 1278 kuni 1728 m2. Kruntide suurused on planeeritud erinevad, arvestades maareservi olemasolu, juurdepääsu loomise võimalusi ja tehnovõrkude lahendusi.

Krunt positsioonil nr 1 määrati üksikelamumaa sihtotstarbele lisaks kõrvalsihtotstarve: 5% elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, kuna sellel paikneb olemasolev ja säiliv elektrirajatis. Hooned on planeeritud kahepoolse kaldkatusega hoonetena. Hoonete katuseharjade suunaks elamul on paralleelsus nii Männiku ja Raudtee tänavaga. Hoonete katustele on kavandatud räästad minimaalselt 600 mm üle välisseina. Määratud on kohustuslik ehitusjoon. Vähemalt 2/3 hoone mahust peab paiknema kohustuslikul ehitusjoonel, mis tagab tänava poolse mahulise fassaadide joondumise. Hooned on planeeritud liigendatud arhitektuuriga ehitistena, mille läheduses paiknevad nii kaetud kui katmata terrassid.

Pärnu linnas Paikus alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 08.11.2021 korraldus nr 748)


8.–22. detsembrini 2021 
Silla küla Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Silla küla elamupiirkonnas. Detailplaneering hõlmab Kuigu tee 21 (1421 m2) ja Viidiku tee 1 (1484 m2) kinnistuid, kokku 2905 m2 suurust maa-ala. Kinnistute katastriüksuste sihtotstarbed on elamumaa 100%. Planeeritud alal on liidetud Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistud. Tegemist on kujuneva elamupiirkonnaga, mis osaliselt hoonestatud. 

Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kruntidele Pos 1 on lubatud ehitada neli kuni kahe korruselist hoonet. Krundi suurim lubatud maapealne ehitisealune pindala on 250 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (6,10 m abs). Hoonete kõrguseid arvestatakse planeeritud maapinna kõrguse 6,10 m abs kõrgusmärgist. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Planeeringuala kruntide Pos 1 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamu maa (EP).

Silla külas Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 18.10.2021 korraldus nr 691)


6.–20. detsembrini 2021
Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurusega 2651 m2 asub Vana-Pärnu elamurajoonis, Haapsalu maantee ja Sauga jõe vahelisel alal, Peetri, Maarja ja Jakobi tänavate vahelises kvartalis hõlmates Peetri tn 4 ja Maarja tn 9 ning Maarja tn 11 kinnistut. Läbi kruntide piiride muutmise moodustatakse alale kolm elamumaa krunti: 858 m2 suurune krunt Pos 1, 658 m2 suurune krunt Pos 2 ja 1134 m2 suurune krunt Pos 3.

Kruntidele Pos 1 ja Pos 2 on lubatud ehitada kaks hoonet, kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega põhihoone ning ühekorruseline abihoone. Krundi Pos 1 lubatud suurim ehitisealune pind nii maa pealsele kui maa-alusele osale on 223 m2. Krundi Pos 2 lubatud suurim ehitisealune pind nii maa pealsele kui maa-alusele osale on 213 m2. Krundile Pos 3 on lubatud ehitada kolm hoonet, kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega põhihoone ning kaks ühekorruselist abihoonet. Krundi lubatud suurim ehitisealune pind nii maa pealsele kui maa-alusele osale on 237 m2. Kõigi kolme krundi põhihoone maksimaalne kõrgus on 8.5 m ja abihoone kõrgus koos tulemüüriga on 4.0 m.

Planeeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud üksikelamu maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele pereelamute maa-ala. Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 08.11.21 korraldus nr 747)


25. oktoobrist 7. novembrini 2021
Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala asub Valgeranna külas Leetsi elamuala piirkonnas, Valgeranna sillast lõunakaares Audru jõe ja Valgeranna tee vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks elamumaa krundiks ja üheks tee ning tänavamaa krundiks ja neljale üksikelamule koos kahe abihoonega ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus on 12854 m². Kruntide suurused on alates 2500 m2, hoonete suurim ehitisealune pindala võib olla kokku 350 m2. Kahekorruseliste hoonete maksimaalne kõrgus on 8,5 m, katuse kaldega 20 kuni 45 kraadi. Tee krundi laiuseks on planeeritud 16 - 18 m ja tee laiuseks min 5 m – täpne tee lahendus antakse projektiga. Planeeritava ala absoluutkõrgus jääb valdavalt alla 3,19 m abs, mistõttu piirkond on üleujutusohuga ala. Planeeritav Leetsi tee 7 hoonestamata kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Audru valla üldplaneeringuga on maa-ala reserveeritud elamumaaks. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.

Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 04.10.2021 korraldus nr 628)


16.–30. septembrini 2021
Pärnus Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu esmase eskiislahenduse avalik väljapanek

Pärnu Linnavolikogu 18. juuni 2020 otsusega nr 50 algatati Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneering ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine.

Eesmärgiks on rajada Pärnu linna Niidu tööstuspiirkonda Rail Baltica (RB) põhitrassi infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskus ja kaubaterminal, koos vajalike juurdepääsuteede ja infrastruktuuriga ning asjakohaste tehnovõrkudega, arvestades perspektiivse multimodaalse koridori vajadustega Pärnu sadama suunas ja perspektiivse ühendusega Pärnu suure ümbersõiduga ning sellest tuleneva tunneli või silla ruumivajadusega.

Alale kavandatakse:1. RB kaubarongide teenindamiseks mõeldud kaubaterminali, kus on võimalik kaupade ümberlaadimine raudtee- ja maanteetranspordi vahel, ladustamine, sorteerimine, koosseisude komplekteerimine jne; 2. RB Pärnu piirkonna hoolduskeskust, mis on RB taristu tehnilise toe baas, kus muuhulgas baseeruvad eriotstarbelised rongid (nt hooldus-, pääste- jne), jooksva hoolduse materjalide ladu ja kust teostatakse taristu jooksev hooldus. Planeeringuala suurus Pärnu linna territooriumil on ca 101 ha.

Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised

Avalik arutelu 23. septembril 2021 kell 15.30
Pärnu linnavalitsuse saalis nr 346


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid