Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


16.–30. septembrini 2021
Pärnus Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu esmase eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised

Avalik arutelu toimub 23. septembril 2021 kell 15.30


27. septembrist 11. oktoobrini 2021 
Pärnu linnas Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Riia maantee ja Haraka tänava nurgal Raeküla linnaosas ning hõlmab Haraka tn 1 kinnistut, mille katastriüksuse sihtotstarve on ärimaa 100%. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja Haraka tn 1 krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus ning arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine; haljastus, parkimise, juurdepääsu ja kommunikatsioonidega liitumise lahenduse leidmine. Alates 01.06.2021 kehtib Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+, mille kohaselt asub planeeritav Haraka tn 1 kinnistu pereelamute maa-alal (Ep), detailplaneeringu menetlemist jätkatakse üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 5. jaanuarist 5. veebruarini 2021

Haraka tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 06.09.2021 korraldus nr 567)


30. septembrist – 14. oktoobrini 2021
Tallinna mnt 119 kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurusega 4139 m2 asub Pärnu linnas Tallinna maantee ääres, linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis. Planeeringuala moodustavad 2121 m2 suurune hoonestatud Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurune Pesa 4 kinnistu. Mõlemale krundile on lubatud ehitada kaks kahe maapealse korrusega hoonet. Kruntidele suurim lubatud maapealne ehitisealune pindala on 850 m2, hoonete suurim lubatud kõrgus on 12,0 m arvestatuna orienteeruvast planeeritava maapinna kõrguse 12,20 m abs kõrgusmärgist. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Minimaalne haljastuse osakaal on 20% krundi pinnast.
Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus- ja teenindushoonetemaa ja väikeettevõtluse- ja tootmishoonemaa. Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Tallinna mnt 119 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 06.09.2021 korraldus nr 568)


» Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. juunist 27. juulini 2021 ning selle käigus laekus üks vastuväidetega avaldus.
» Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 8. septembril 2021

Väljapaneku jooksul avaldati arvamust hoone küttesüsteemi välisseadme poolt põhjustatud mürahäiringu kohta. 8. septembril toimunud avaliku väljapaneku tulemuste avalikul arutelul ei olnud võimalik avalduse esitajaga arvamuste üle arutada, kuna ta ei võtnud arutelust osa. 

Arutelu käigus selgus, et õhk-vesi soojuspump vahetatakse välja maa-soojuspumba vastu, mille tulemusena müraolukord piirkonnas paraneb. Otsustati planeerida krundile kaks hoonestusala, et maksimaalsed lubatud kõrgused oleksid eristatavad.

Arvamust esitanud isik võib oma arvamusest kirjalikult teatades loobuda, vastasel juhul jätkub planeeringu vastuväidete arutelu rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnas.


Planeeringuala hõlmab 1280 m2 suurust hoonestatud Karu 5 kinnistut, mis asub Raeküla elamupiirkonnas Hirve, Karu, Hiie ja Lehola tänavate vahelises kvartalis. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 320 m2. Lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 8.0 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3.70 m abs. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut krundile määratud täisehituse protsendi suuruse osas (25% krundi pinnast). Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele perelamute maa-ala.

Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 24)


3. augustist – 6. septembrini 2021 
Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurus on ca 2,2 ha, mis asub Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee jaotustänava ääres, haarates Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistut. Piirkond on üleujutusohuga ala.

Planeeringuga jagatakse kinnistud ümber kaheksaks (krundid 1 kuni 8) elamumaa ning kaheks (krunt 9 ja 10) transpordimaa krundiks. Moodustatud elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1202 m2 kuni 6014 m2. Kruntidel nr 1-8 nähakse ette üksikelamute ja nende abihoonete ehitamine. Hoonete suurim lubatud arv kruntidel on vahemikus 2 kuni 4 hoonet ja suurim lubatud ehitisealune pind jääb vastavalt vahemikku 270 m2 kuni 600 m2. Kahekorruseliste hoonete maksimaalne kõrgus on 9 m (12,5 m abs). Planeeringu elluviimisel tuleb arvestada üleujutusriskiga.

Planeeringuala kruntide nr 1 kuni 8 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab Audru valla üldplaneeringu järgsele maakasutuse juhtotstarbele elamumaa.

Planeeringuga moodustatakse 2675 m2 suurune krunt nr 9 ja 354 m2 suurune krunt nr 10 mille krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tee- ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa. Transpordimaa krunte ei hoonestata. Detailplaneering on koostatud Audru valla üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linnas Papsaare külas Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse korraldus 12.07.2021 nr 472)


22. juulist 5. augustini 2021
Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeritava ala suurus on 3351 m2, mis paikneb Pärnu linnas, Rääma elamupiirkonnas, Rääma tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 21 kehtestati Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ ja selle kohaselt asub planeeringuala Rääma tänava, Pärnu jõe ja sillakoridori vahelisel arengualal (A6), kuhu on lubatud planeerida korruselamute maa-ala (Ek) juhtfunktsiooni alla lubatud sihtotstarbeid.

Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+. Rääma tn 17 krundile Pos 1 on lubatud ehitada üks nelja maa pealse korrusega hoone. Krundi suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on 300 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 14,0 m (19 m abs). Rääma tn 19 krundile Pos 2 on lubatud ehitada üks viie maa pealse korrusega hoone. Krundi suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on 370 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 17,0 m (22 m abs). Planeeringuala kruntide Pos 01 ja Pos 02 kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa (EK). Juurdepääs planeeritavale krundile toimub Rääma tn poolt juurdepääsuteelt. Sõiduautode parkimine korraldatakse parkimisaladel krundi sissepääsude läheduses. Minimaalne haljastusprotsent mõlemal krundil on 35% krundi pinnast.

Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 4. märtsist 5. aprillini 2021

Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 21.06.2021 korraldus nr 423)
DP kooskõlastused


12.–26. juulini 2021 
Pärnu linnas Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 2505 m2 asub kesklinna piiril Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%. Huvitatud isiku sooviks on rajada Karusselli tn 20 kinnistule kaks korterelamut (2 täiskorrust ja katusekorrus) koos osalise parkimisega hoonete mahus. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kruntidele sobivaima ehitusõiguse väljaselgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine. Planeeringulahendus vastab Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ põhilahendusele.

Karusselli tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 21.06.2021 korraldus nr 422)


6. juulist juulist 5. augustini 2021
Papsaare külas Ihna maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala hõlmab Papsaare külas asuvat Ihna kinnistut ning Audru jõe ääres asuvaid Jõesuudme põigiga külgnevaid kinnistuid. Planeeringualasse on kaasatud Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud kinnistud eesmärgiga vähendada neil kinnistutel Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ning muuta kruntide ehitusõigust, arhitektuurseid tingimusi ning osaliselt krundipiire.

Ehituskeeluvööndi vähendamise vajadus on tekkinud, kuna Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringu menetlemise käigus on jäänud tähelepanuta nii kohalikul omavalitusel kui ka Keskkonnaametil Läänemere ranna ehituskeeluvööndi ulatus. Planeeritud kinnistud jäävad täielikult Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse ning kavandatud tegevust pole võimalik ehituskeeluvööndit vähendamata ellu viia.

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit Audru jõe ehituskeeluvööndini. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut käsitletakse looduskaitseseaduses üldplaneeringu muudatusettepanekuna. Samas järgib detailplaneeringu lahendus üldisi Audru valla
üldplaneeringus toodud põhimõtteid. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek muuta Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Ihna kinnistust moodustakse 43 ühepereelamu krunti. Jõesuudme põik 10 ja Jõesuudme põik 12 kinnistud liidetakse üheks krundiks. Jõesuudme tee T2 kinnistu jagatakse Jõesuudme põik 2 ja 3 kruntidega liidetavateks osadeks. Jõesuudme põik 3 katastriüksuse põhjaosasse, kuhu juba praeguseks on rajatud juurdepääsutee, moodustatakse uus tee ja tänava maa krunt, mis tagab juurdepääsu Jõesuudme põik 1 ja Jõesuudme põik 3 kinnistutele.

Ihna elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m2. Jõesuudme põik elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2, krundile Pos 57 on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 700
m2.

DP seletuskiri
DP eskiisjoonis
DP tehnovõrgud
DP situatsiooniskeem
DP kontaktvöönd
DP illustratsioon
Ihna Maaüksuse DP Audru jõeäärse ala KSH eelhinnang


1.–30. juulini 2021
Valgeranna külas Sandri kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu alal kehtib Audru Vallavolikogu 13.06.2002 otsusega nr 240 kehtestatud Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kruntide detailplaneering, mida huvitatud isik soovib Sandri kinnistu osas uuesti planeerida. Planeeringuala moodustab hoonestamata Sandri kinnistu (katastriüksuse tunnus 15904:003:0538, pindala 3338 m²), mis paikneb Pärnu linnas Valgeranna külas ja piirneb põhjakaares Audru jõega. Ehituskeeluvööndis asuva Sandri kinnistu sihtotstarvet soovitakse muuta elamumaaks ja määrata ehitusõigus ühele ühepereelamule koos abihoonega. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek muuta Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


28. juunist 12. juulini 2021
Pärnus Villa 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Villa 2 kinnistu suurusega 1557 m² asub Pärnu linna rannarajoonis, piirneb A. H. Tammsaare pst 39, Karja 99 ja Villa T2 kinnistutega. Krundile on lubatud ehitada üks kolmekorruseline hoone suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 400 m2. Hoone suurim lubatud kõrgus on 10.0 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3.10 m abs. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamute maa-ala. Planeeritavasse korterelamusse kavandatakse kuni 9 korterit. 

Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 21 kehtestati Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ ja selle kohaselt on planeeritav ala kavandatud korruselamute maa-alaks (Ek). Villa tn 2 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26. oktoobrist 24. novembrini 2020

Villa tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 25)


3.–16. juunini 2021 
Pärnus Esplanaadi tn 32 // 34 ja Mere pst 8 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP muinsuskaitse eritingimuste muudatus
DP situatsiooniskeem

Avalik arutelu toimub 17. juunil 2021 kl 15.30 


14. –27. aprillini 2021
Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8171

Detailplaneeringu ala asub Papsaare külas Vanajõe tee ja Audru jõe vahelisel alal. Detailplaneeringu alal kehtib Audru Vallavolikogu 14.06.2007 otsusega nr 113 kehtestatud Metsise kinnistu detailplaneering, mida soovitakse uuendada. Kavandatakse ehitusõiguse andmist 10-le kuni kahekorruselisele üksikelamule. Kruntide suurused on alates 5094 m2, hoonete (elamu ja abihooned) suurim ehitisealune pindala võib olla kokku 350 m2. Olemasolev kõrghaljastus peab säilima, raadamine on lubatud vaid elamu ja teede ning tehnovõrkude asukohas. Jõe äärde on kavandatud üldmaa.
Planeering on koostatakse kooskõlas üldplaneeringuga.

Papsaare külas Metsise kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 22.03.2021 korraldus nr 177)
Kooskõlastused


12. aprillist 12. maini 2021
Pärnu linnas Rehepapi 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8346

Planeeringuala asub Pärnu linnas Ülejõe linnaosas ning piirneb Tallinna maantee, Pärlimõisa tee ning Rehepapi ja Härma tänavatega. Detailplaneeringu koostamisega soovitakse luua piirkonda uusi võimalusi aktiivse vabaaja ja spordielu edendamiseks. Planeeringualale kavandatakse pere- ja vabaajakeskuse ning jalgpalliväljakute ala (1 sisehall, 2 välisväljakut) rajamist, nähakse ette ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbe osakaalu suurendamine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringut muutvana.

Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 25. maist 26. juunini 2020

Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavaolikogu 18.03.2021 otsus nr 13)


12. aprillist 12. maini 2021
Pärnu linnas Vana-Savi 5 ja Liblika 20 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks on vajalik eelnev registreerimine telefonil 444 8346

Planeeritav ala paikneb Pärnu linnas Niidu tööstuspiirkonnas ning hõlmab Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistuid. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Vana-Savi tn 5 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks ja Liblika tn 20 kinnistu jagamine kaheks, ligikaudu pindvõrdseks osaks, millest Vana-Savi tänavaga külgneva osa maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse ärimaa ja Liblika tänavaga külgneval krundiosal säilib elamumaa juhtotstarve; selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimislahendus. Detailplaneeringuga muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 25. maist 26. juunini 2020

Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 18.03.2021 otsus nr 14)


1. aprillist 5. maini 2021
Pärnu linnas Voorimehe n 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek 
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8346

Planeeritavad Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistud pindaladega vastavalt 1927 m² ja 279 m² (kokku 2206 m²) asuvad Ülejõe linnaosas. Voorimehe tn 5a kinnistu on hoonestatud, sellel asuvad ehitisregistri andmetel endine veski ja kaks töökoda, ehitisealuse pinnaga kokku 410,9 m², moodustades krundi pindalast 21%. Voorimehe tn 5b kinnistu on hoonestamata. Huvitatud isiku sooviks on Voorimehe 5a ja 5b kinnistute liitmine ja krundile ridaelamu ning kõrvalhoone rajamine. Kavandatava hoonestuse max kõrgus on 9 meetrit, ehitisealune pind kahel hoonel kokku 441 m² (20%).

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute liitmine üheks krundiks, kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse ning vajadusel servituudialade määramine, planeerida kommunikatsioonid. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: maakasutuse juhtotstarve alal muudetakse tootmismaast (T) väikeelamumaaks (EE). Moodustatav krunt võetakse kasutusele pereelamumaana (EP).

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP tehnovõrkude joonis
DP illustratsioonid: linnuvaade lõunast ; linnuvaade läänest


12. aprillist 12. maini 2021 
Pärnu linnas Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8346

Planeeritav kinnistu asub Pärnu linnas Rääma linnaosas Oja, Õuna, Mäe ja Lina tänava vahelises kvartalis. Õuna tn 11 kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve alal on väikeelamumaa (EE). Kinnistu on hoonestatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamumaa (EP) sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa (L) sihtotstarbega krundiks. Juurde tekkivale elamumaa krundile kavandatakse uue elamu rajamist. Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.

Õuna tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 15.03.2021 korraldus nr 157)


LÜKKUB EDASI!
Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22. juunist 10. juulini 2020, ja selle käigus esitati planeeringulahenduse osas täiendavaid arvamusi.

Detailplaneeringu koosseisu jäävad Kanali tänav T1, Ranna puiestee T2 ja T3, Ranna pst 11a // Kesklinna rand ja Kesklinna rand R3, Ranna pst 11, 13, 15 ja 17, Papli tn 36 ning Anton Hansen Tammsaare puiestee T7 kinnistu. Planeeringuala suurus on 6,54 ha. Kanali tänav T1 kinnistu maakastuse sihtotstarve on 100% transpordimaa. Papli tn 36 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 65% elamumaa, 25% üldkasutatav maa ja 10% ärimaa. Planeeringualal hooneid ei ole. Papli n 36 kinnistu lääneosas asub turmisradadega seikluspark.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh selgitada välja ala krundistruktuur, hoonestusprintsiibid ja ehitusõigus, määratud arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus ning maakasutuse põhimõtted, planeerida kommunikatsioonid. Detailplaneering on algatatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. Detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu kohane.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situstasiooniskeem
DP linnaehituslik analüüs
DP 3D joonised (.zip 23 MB)


Pärnu kaubaterminali detailplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsusega nr 50 algatati Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneering ning algatati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine.

Kaubajaama ja hooldekskuse ala ulatub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumile ning on algatatud mõlema omavalitsuse territooriumile eraldi. Pärnu linna ulatuv planeeringu ala paikneb Niidu ettevõtluspiirkonnas, Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ning selle lähiümbruses. Planeeritava kompleksi suurem osa jääb Pärnu linna territooriumile. Planeeringuala suurus kokku on ca 130 ha, millest Pärnu linna territooriumile jääb 101 ha.

OÜ Hendrikson & Ko on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK).

Detailplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikuid, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle huve võib planeering puudutada.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
Detailplaneeringu algatamine (Pärnu linnavolikogu 18. juuni 2020 otsus nr 50)

Ettepanekud detailplaneeringu KSH VTK kohta palume esitada Pärnu linnavalitsusele hiljemalt 30.12.2020
postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 


Pärnus Papiniidu 17a maa-ala ja Papiniidu 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu eskiislahendus Papiniidu 17a kinnistu osas

Avalik väljapanek 3.–14. detsembrini 2020 
» Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreeruda linnavalitsuse üldnumbril 444 8200

Avalik arutelu 15. detsembril kl 16
» Tulenevalt koroonaviiruse levikuga seotud piirangutest on eelistatud osalemine veebi vahendusel. Sooviavaldus esitada hiljemalt 14. detsembril e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee. 
» Kohapeal osalemiseks tuleb hiljemalt 14. detsembril registreeruda telefonil 444 8200

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP vaated


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid