AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


18. oktoober kuni 18. november 2019
Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m2 ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) rajamiseks. Lisaks paadikuurile rajatakse kuuri kõrvale kuni 40 m2 nakkevõrkude puhastamise plats. Luige kinnistu asub osaliselt Audru jõe kalda ehituskeeluvööndis. Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Paadikuuri soovitakse rajada Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. Seetõttu on vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP asukohaskeem
DP planeeringu lahendus
DP tugiplaan
DP illustreerivad joonised 123

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13) 


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid