AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. jaanuaril 2020 kell 15.30 
Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. oktoobrist kuni 25. novembrini 2019 ning selle aja jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kaks avaldust.

Detailplaneeringu maa-ala suurus on 10302 m2, mille moodustavad Väike-Jõe tn 5 ja Väike –Jõe tn 7 kinnistud. Planeeringuala asub Pärnu kesklinnas, Suure-Jõe, Väike-Jõe, III Jõe ja IV jõe tänava vahelisel alal.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Väike-Jõe tn 5 kinnistu neljaks krundiks, millest kolm on korterelamumaa kasutamisega krunti (POS 1 kuni POS 3) ja üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, mis kavatsetakse liita Väike-Jõe tn 7 kinnistuga (POS 6). Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud rajada üks hoone, kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 35% krundi pindalast. Krundile POS 3 on lubatud suurim hoonete arv kaks hoonet (korterelamu ja abihoone) lubatud krundi täisehituse protsendiga 35% krundi pinnast.

POS 1 kuni POS 3 krundile kavandatud hoonete suurim kõrgus on kolme korruselise hooneosa puhul 11 m ja kahekorruselise hooneosa puhul 7,5 m, Pos 3 krundile lubatud abihoone suurim kõrgus on 5m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Väike-Jõe tn 7 kinnistule võib ehitada kolm hoonet (põhihoone ja kaks abihoonet) krundile lubatud suurima maa pealse ehitisealuse pinnaga kokku 250 m2 ja maa-aluse ehitisealuse pinnaga 100 m2. Põhihoone lubatud maksimaalne kõrgus on 7,5 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m.

Üldplaneeringuga määrati Väike-Jõe tn 5 krundile väikeelamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Väike-Jõe tn 5 krundi (POS 1 kuni POS 3) uueks maakasutuse juhtotstarbeks korruseelamumaa juhtfunktsiooni. POS 6 krundi maakasutuse juhtotstarbena säilib väikeelamumaa.

Väike-Jõe tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 68)
- Detailplaneeringu kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid