Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


29. jaanuaril 2021 kell 14.30
Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste aruetelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 7. –21. detsembrini 2020 ning selle käigus laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

NB! Tulenevalt koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast on soovitav võimaluse korral osaleda avalikul arutelul veebi vahendusel. Osalemissoov koos nõusolekuga ja e-posti aadressiga saata linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee. Arutelul kohapeal osalemiseks tuleb eelregistreeruda hiljemalt 28. jaanuaril ning aruteluga seotud küsimuste osas saab infot telefonil 444 8353.


Detailplaneeringuala suurus on 17 275 m2. Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas ranna puhkepiirkonnas Ranna pst ja mere vahelisel alal ning hõlmab Ranna pst 1a ja Ranna pst 1d ärimaa sihtotstarbega kinnistuid ning üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega Ranna pst 1b kinnistut. Planeeringualal oleva Ranna pst 1a olemasoleva hoone, mis asub hoonestusalas HA 1, võib säilitada olemasolevas mahus või asendada rannapiirkonda sobivas stiilis uue hoonega.

Ranna pst 1a krundile võib ehitada ühe ühekorruselise hoone suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 120 m2. Uus hoone ei tohi ületada olemasoleva hoone kõrgust, mis on 4,8 m olemasolevast maapinnast (6,60 m abs). Ranna pst 1a krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.
Ranna pst 1b krundile hoonestusalasse HA 2 on planeeritud randa teenindava(te) hoone(te) ehitamine, mille mahus lahendatakse avalikud tualetid ning riidehoiukapid. Lubatud hoonete arv on 1-2 ühekorruselist hoonet, suurim lubatud ehitisealune pindala on 68 m² ning kõrgus 3,5 m olemasolevast maapinnast (5,50 m abs). Krundil asuva olemasoleva kioski (HA 3) võib säilitada või rekonstrueerida olemasolevas mahus.
Ranna pst 1b krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud haljasala maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele üldmaa.

Ranna pst 1d krundil asuva kolmekorruselise hoone (hoonestusala HA 4) võib säilitada või likvideerida ning asemele ehitada ühe kuni kahekorruselise rannapiirkonda sobiva hoone. Uue hoone ehitamise korral on krundi suurim lubatud ehitisealune pind 168 m2. Uue hoone suhteline kõrgus on 8,0 m maapinnast (10,0 m abs). Ranna pst 1d krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa.
Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid. Eelhinnanguga sõnastati meetmed detailplaneeringu koostamiseks ja edasiseks elluviimiseks, sh on nõutav olemasoleva haljastuse säilitamine maksimaalsel võimalikul määral (raied on lubatavad vaid dendroloogilise hinnangu alusel, mis vajadusel koostatakse edasise projekteerimise käigus); pargi algupärast struktuuri markeerivad alleed, alleede fragmendid, puudegrupid ja märkimisväärsed vanad puud tuleb säilitada; Rannapargi alale uushaljastuse projekteerimisel järgida ajaloolist 1930-ndate vabakujulise pargi stiili, täiendavate juurdepääsude kavandamine üle liivaluidete pole lubatud jne.

Eelhinnangu kokkuvõttes sedastatakse, et kavandatav tegevus ei ole vastuolus kehtivate ega koostatavate strateegiliste dokumentidega. Detailplaneeringu elluviimine ei muuda ala seniseid kasutuspõhimõtteid ega ala olemust, planeeringuga ei kahjustata pargi kaitse-eesmärke. Pärnu Linnavalitsuse 16.11.2020 korraldusega nr 696 otsustati mitte algatada Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

- Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse korraldus 16.11.2020 nr 696)


4.– 17. detsembrini 2020
Papsaare külas Mõrra tn 17 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala moodustab Papsaare külas hoonestamata Mõrra tn 17 kinnistu (katastriüksuste tunnus on 16001:001:0318, suurusega 8854 m2), mis asuvad Mõrra tänava ja Traali tee vahelisel alal.

Planeeringuala jagatakse 6 elamumaa ja 1 transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on suurusega 1209 m2 kuni 1363 m2. Elamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kahe kõrvalhoonega. Hoonete suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2. Planeering on koostatakse kooskõlas üldplaneeringuga.

- Papsaare külas Mõrra  17 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 16.11.2020 korraldus nr 697)
- Kooskõlastused


4.–18. detsembrini 2020 toimub
Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritavad kinnistud kogupindalaga 27 380 m² asuvad Pärnu linnas Räämal, Turba tänava tootmisala piirkonnas. Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku krundipiiride muutmiseks. Turba tn 17 krunti suurendatakse Turba tn 19 krundi arvelt, suureneb ka Turba tänav T2 krunt, et tagada Turba tn 19 krundile juurdepääs. 

Planeeringualale moodustatakse liitmise tulemusena 10954 m2 suurune krunt Pos 01 , kuhu on lubatud ehitada kuni viis hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 5300 m2, suurim lubatud korruselisus on kolm korrust. Turba tn 19 krundi uueks suuruseks saab 14 789 m2 (Pos 02), kuhu on lubatud ehitada samuti viis hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 5000 m2, lubatud on kahekorruseline hoonestus. Mõlema krundi hoonete suurim lubatud kõrgus on 15 m. Hoonete suurim lubatud kõrgus on antud ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast (Pos 01 - 11.30 m abs; Pos 02 -11.70 m abs).

Planeeringuga on Pos 01 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 0-49 % kontori- ja büroohoone maa, 0-25 % majutushoone maa, 51-100 % tootmishoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 0-49 % ärimaa (Ä) ja 51-100 % tootmismaa. Pos 02 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100 % tootmishoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100 % tootmismaa.

1636 m2 suuruse krundi Pos 03 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% tee- ja tänava maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100 % transpordimaa.
Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut selles osas, et alal jagatakse ümber üldplaneeringuga määratud juhtotstarbed. Jagades planeeringualal ümber kruntide kasutamise sihtotstarvetele vastavad juhtfunktsioonid ei ole tegemist Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse olulise ega ulatusliku muutmisega planeerimisseaduse tähenduses.

Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 09.11.2020 korraldus nr 685)


1.– 14. detsembrini 2020
Audru alevikus Põllu tn 11 ja13 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala moodustab Audru alevikus hoonestamata Põllu tn 11 ja Põllu tn 13 kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 15904:003:2015, 15904:003:2016, suurusega 23546 m2), mis asuvad Põllu tänava ja Luige tee vahelisel alal.

Planeeringuala jagatakse 9 elamumaa ja 4 transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on suurusega 1870 m2 kuni 4086 m2. Elamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kõrvalhoonetega. Üksikelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ühel suuremal krundil kuni 600 m2. Planeering on koostatakse kooskõlas üldplaneeringuga.

- Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 09.11.2020 korraldus nr 686)
- Kooskõlastused


2. novembrist 2. detsembrini 2020
Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav ala hõlmab Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22b kinnistut pindalaga 986 m² ning asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Juurdepääs krundile on võimalik A. H. Tammsaare puiesteelt ja A. H. Tammsaare puiestee T1 kinnistu osalt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%, Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kinnistul on väikeelamumaa. Kinnistu on hoonestamata. Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistule 3-korruselise 11 m kõrguse korterelamu kavandamine ning seoses sellega maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine väikeelamumaast (EE) korruselamumaaks (EK). Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimislahendus.  Detailplaneering sisaldab Pärnu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut maakasutuse juhtotstarvete osas.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


 

4. novembril 2020 kl 14.30
Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2. juunist 3. juulini 2020 ja selle käigus esitati täiendavaid arvamusi.

Detailplaneeringu eesmärgiks on selgitada välja võimalused keskranna ala laiendamiseks Pärnu jõeni, rannapiirkonna kasutushooaja pikendamiseks ja kasutusvõimaluste suurendamiseks, samuti võimalused rannaala juurdepääsetavuse ja ranna- ning puhkealaga seotud teeninduse parandamiseks. Planeeringuala suurus on kokku ca 57 ha, mis jääb keskranna piirkonnas vahetult Pärnu lahe ja Pärnu jõe äärde. Tegemist on jõepoolse rannaosaga. Planeeringuala kaguosa külgneb Pärnu mudaravilaga ja idaosa Ammende villa kompleksiga.

Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutöödes (Asfalt sulas linnas, Peliloo ja Laulev liiv) olulisemate väljapakutud ideedega. Tulenevalt olemasoleva Kesklinna rand R1 ja Ranna-park P1 perspektiivsest hoonestamisvõimalusest, on kinnistud jagatud väikse-mateks kruntideks. Planeeringuga on kruntidele määratud ehitusõigus randa ja rannaspordiala teenindavate hoonete (nt kohvik, paki-, ranna- ja sporditarvete hoid, tualetid, dushid, hoiukapid jmt) rajamiseks. Mere pst 9 krundil säilib olemasolev reoveepumpla. Uushoonestus (rannateeninduspaviljonid, pargipaviljonid jmt) lahendatakse modulaarselt, st hoonekompleks koosneb mitmest väiksemast moodulist ja kogu planeeringualal ühtses arhitektuurses võtmes. Uushoonestuse ühe hoonekompleksi suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks hoonestusalal on kavandatud põhimahus 220 m²ja hoone suurimaks lubatud kõrguseks 6 m.

Pargi kujundus järgib 1930. aastate vabakujunduslikku pargistiili. Parki on kavandatud nö pargi keskuskohad, kuhu rajatakse laste- ja mängualasid, pargiväljakuid, lavasid, tegevustaskuid. Rannaniidu alale on kavandatud teeosana ala vaateplatvormi rajamiseks. Kavandatud on erinevad loodusrajad liivaluidetele ja loodusliku järve äärealale. Rajad seotakse omavahel ja teiste liikumisteedega, nõnda, et oleks tagatud territooriumi läbiv kasutus.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks üldmaa, mille hulgas täpsustusena supelrandade-, veekogude-, transpordi- ning tootmismaa (pumbajaama asukohas). Piirkonna areng järgib üldplaneeringuga kavandatut. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks parki lubatava ehitusõiguse ja parklaala vähendamise osas.

Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 08.05.2020 otsus nr 28)
- Detailplaneeringu kooskõlastused

Loe ka: Rainer Aavik, Pärnu rand pikeneb muulideni


22. oktoobrost 11. novembrini 2020
Pärnu linnas Karu 5 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Raeküla elamupiirkonnas ning hõlmab 1280 m2 suurust hoonestatud Karu tn 5 kinnistut. Karu tn 5 kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks määrates krundi täisehituse protsendiks 25%. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 320m2. Kahekorruselise elamu maksimaalseks kõrguseks nähakse ette 8,5 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3,70 m abs. Krundi kasutamise sihtotstarve on üksikelamumaa. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 40 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


9. oktoobril 2020 kell 14.30
Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 27. juulist 27. augustini 2020 ning selle käigus esitati kolm arvamusi ja ettepanekuid sisaldavat avaldust, sealhulgas kollektiivse ühispöördumisena esitatud avaldus, kavandatava planeeringu lahenduse kohta. 

Planeeringuala asub Pärnu jõe vasakul kaldal Suur-Jõe ja Kastani tänava ristumiskohast vahetult põhja pool ning hõlmab Suur-Jõe tn 48 ning osaliselt Vasakkalda kallasrada L7 kinnistut. Ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks määrates tootmise- ja ärimaa maakasutuse juhtotstarbe asemele piirkonda sobivama korruselamumaa juhtfunktsiooni.

Toetavateks sihtotstarveteks määratakse veel üld-, äri- ja transpordimaa. Suur-Jõe tn 48 kinnistu jagatakse 11 krundiks, millest viis on elamumaa sihtotstarbega (krundid nr 1-5), üks ärimaa sihtotstarbega (krunt nr 6), neli transpordimaa sihtotstarbega (krundid nr 7-10) ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega (krunt nr 11). Planeeringuala hoonete suhteline kõrgus on 15-16 m planeeritud maapinnast. Hoonete suurim maapealne korruselisus on 4 korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus.

Vasakkalda kallasrada L7 kinnistu piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Eesmärgiks on L7 kinnistul asuv hoone võtta kasutusele avalikes huvides. Krunt nr 11 on kavandatud piirkonda avalikuks kasutamiseks mõeldud haljasala/mänguväljaku rajamiseks. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Pärnu jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatust 20 meetrini.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


23. septembrist 22. oktoobrini 2020
Tallinna mnt 119 kinnistu detail­planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav maa-ala paikneb Pärnu linnapiiri, Tallinna mnt, Tuule ja Pesa tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab 2121 m2 suurust Tallinna mnt 119 ja 2019 m2 suurust Pesa 4 kinnistut. Kehtiv üldplaneering näeb planeeringualale ette väike­elamumaa juhtfunktsiooni. Pesa 4 krundil soovitakse arendada autoteenindusele ja väiketootmisele suunatud funktsiooni, sellest tulenevalt tehakse planeerin­guga ettepanek linna üldplaneeringu muutmiseks määrates Pesa 4 krundi uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks ärimaa. Pesa 4 krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse kaubandus- ja teenindushoonemaa ning väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maa sihtotstarvet. Tallinna mnt 119 krundil säilib väikeelamumaa juhtfunktsioon. Detailplaneeringuga on Tallinna mnt 119 krundile kavandatud kolm kahekorruselist hoonet suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 424 m2 ja Pesa 4 krundile on kavandatud samuti kolm kahekorruselist hoo­net suurima lubatud ehitisealuse pindalaga kokku 850 m2. Hoonete suurimad lubatud kõrgused on vastavalt 9 m ja 12 m antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. Haljastuse osakaaluks nähakse ette vähemalt 20% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma kinnistute piires.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
DP situatsiooniskeem


21. septembrist 5. oktoobrini 2020 
Lina 18a ja 18b ning Rohu 98 kinnistute detailplaneeringu eskiis­lahenduse avalik väljapanek

Detailplaneering hõlmab Pärnu linnas Lina 18a, 18b ja Rohu 98 asuvaid kinnis­tuid. Planeeringuala suurus on 4024 m2. Planeeringuala asub Räämal, Lina ja Rohu tänava nurgal. Detailplaneeringu eesmärgiks on ala ümberkrunti­mine kaheks kinnis­tuks. Planeeringuga moodustatakse kaks korterelamumaa krunti POS1 suurusega 1597 m2 ja POS 2 suurusega 2427 m2. Mõlemale krundile saab ehitada ühe hoone suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 590 m2. POS 1 hoone kavandatakse nelja korruselisena, suurim lubatud kõrgus on 14 m olemasolevast keskmisest maapinnast. POS 2 hoone nähakse ette kolme korruselisena kõrgusega 12 m olemasolevast keskmisest maapinnast. Maakasutuse juhtotstarve planee­ringualal on valdavalt korruselamumaa. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. 

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


7.–21. septembrini 2020 
Pärnu linnas Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 8167 m² asub Pärnu kesklinnas ja sellel paikneb nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kaubanduskeskuse Port Artur 2 hoone. Eesmärgiks on Port Artur 2 kaubanduskeskuse Aia tänava poolsele osale büroomahu kavandamine.

Krundile on lubatud ehitada üks ärihoone, mille sees asub ajalooline rööpaseadmemaja (krundil kokku kaks hoonet). Krundile on planeeritud madalama kõrgusega ning suurema kõrgusega hoonestusala. Lääneosas säilitatakse olemasolev nelja korruseline hoone suhtelise kõrgusega 18 m maapinnast. Krundi idaosas kavandatakse kõrgema üheksa korruselise hooneosa ehitamine suhtelise kõrgusega kuni 35 m maapinnast.

Krundi suurim lubatud hoonete maapealne kõrgema hoonestusala ehitisealune pind ja hoonestusala suurus on 1107 m². Krundi suurim lubatud hoonete maapealne madalama hoonestusala ehitisealune pind ja hoonestusala suurus on 4717 m². Krundi suurim lubatud hoonete maa-alune ehitisealune pind on 3527 m². Ärihoone sees asuv rööpmeseadjamaja säilitatakse olemasolevas mahus. 

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-80% kaubandus-, toitlustus-, teenindushoone maa (ÄK), 20-40% büroohoone maa (ÄB), 20-40% majutushoone maa (ÄM)), mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100% ärimaa (Ä).

Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.

Pärnu linnas Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 10.08.2020 korraldus nr 483)
- Kooskõlastused


29. juuni kuni 31. juuli 2020
Pärnu linnas Karusselli 20 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 2505 m² asub kesklinna piiril Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistu on hoonestamata, juurdepääs krundile on võimalik Karusselli tänavalt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa (EE) 100%, mis on Pärnu linna üldplaneeringu kohane. 

Väärtuslik ja säilitamist vääriv kõrghaljastus planeeringualal puudub. Planeeringuala kontaktvööndi hoonestus on mitmekesine, ümbruskonnas asuvad valdavalt kahekorruselised erinevatel ajastuperioodidel ehitatud individuaalelamud ja kahe- või kolmekorruselised kortermajad. Huvitatud isiku sooviks on rajada kinnistule kaks kuni kolmekorruselist (2 täiskorrust ja katusekorrus) korterelamut koos osalise parkimisega hoonete mahus.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse korruselamumaa (EK) määramist.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP iluustratsioon 1 ; 2


9. juuni kuni 12. juuli 2020
Pärnu linnas Lootsi tn 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav Lootsi tn 1 kinnistu suurusega 1738 m² asub Pärnu linnas, jõe vasakkaldal, Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kinnistul paikneb bensiinijaam ja sadamakai. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 50%, ärimaa 50%. Kehtiva Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on kinnistu tootmismaa, ärimaa ja üldmaa sihtotstarbega
piirkonnas.

Kinnistule soovitakse rajada avalikkusele suunatud funktsiooniga hoone (kohvik, turismiinfopunkt, avastuskeskus vms), säilitada autode tankla ja lisada tankur jahtlaevade teenindamiseks, korrastada kaldakindlustus ning kujundada jõe äärde jalakäijate promenaad. Äri- ja tootmise sihtotstarve säilib, kuid sihtotsarvete osakaalud täpsustatakse planeerimise käigus, võttes arvesse kavandatava ehitise ning (jaht)sadama funktsioonidest tulenevaid vajadusi.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus- ja parkimislahendus. Koostatav detailplaneering on Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust muutev: kavandatakse ehituskeeluvööndi vähendamist, mille täpsem ulatus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

DP seletuskiri
DP materjalid (.zip, 22 MB)


19. juuni kuni 19. juuli 2020
Luige kinnistu detailplneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Planeerimisseaduse § 87 alusel alusel. Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m² ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) ja 40 m² nakkevõrkude puhastamise platsi rajamiseks Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. 

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Luige kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 28.05.2020 otsus nr 42)
DP illustreerivad joonised 1 ; 2 ; 3
Kooskõlastuste tabel

Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 18. 10–18.11.2019


5. juunil 2020 kell 14.30
Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu a
valiku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 3.–17. veebruarini 2020 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Suvituse tn 11 kinnistu suurusega 349 m², asub kesklinnas rannapargi vahetus läheduses Supeluse ja Suvituse tänavate ristmikul. Suvituse tn 11 kinnistul on asunud aastaid kiosk, mis on täna kasutusel kiirtoitlustuskohana. Detailplaneeringuga nähakse olemasoleva kioski asemele uus toitlustus-ärihoone. Krundile on lubatud rajada üks kahekorruseline hoone suurima ehitisealuse pindalaga kokku 210 m2 , millest hoone kahekorruselise osa pind on 100 m² . Kaetud terrasside pind on kavandatud 110 m², mis arvestatakse ehitisealuse pinna hulka.

Kahekorruselise hoone maksimaalne kõrgus on 6,8 m arvestatuna olemasolevast ümbritsevast maapinnast. Maa-aluseid korruseid planeering ei kavanda. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

- Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 13.01.2020 korraldus nr 18)
- DP Kooskõlastused


25. mai – 23. juuni 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 65 algatati Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava Looga tee 1 kinnistu suuruseks on 1034 m². Juurdepääs krundile on võimalik Looga teelt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Planeeringuala läheduses paikneb pereelamute piirkond, looduskeskkonna moodustab kõrval asuv metsaala. Huvitatud isiku eesmärgiks on Looga tee 1 kinnistule pereelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, ühtlasi tootmismaa muutmine elamumaaks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek teemaplaneeringu „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ muutmiseks, sest olemasolev kinnistu pindala on alla 1200 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situsatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsus nr 65)


12. detsember 2019 kuni 12. jaanuar 2020
Potsepa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu alaks on Pärnu linnas Kõima külas asuva Potsepa liivamaardla maaüksusest ca 16,9 ha suurune ala, mis piirneb Kaelepa - Soomra teega. Planeeringu eesmärgiks on (lõhkematerjali) tehase rajamine. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse osas, mäetööstusmaa katastriüksuse sihtotstarve soovitakse muuta tootmismaaks.

- Detailplaneeringu materjalid

Detailplaneeringu eeskiislahendusega saab avaliku väljapaneku jooksul tutvuda Audru osavallakeskuses (tööpäeviti 08.00–16.00,  tuba 13).

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 15. jaanuaril 2020 kell 15.00 
Audru osavallakeskuses


19. november kuni 2. detsember 2019
Raksipõllu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala hõlmab Audru alevikus Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 62401:001:0230, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 62401:001:0212), mis piirneb Audru jõega ja asub Luige tee elamuala piirkonnas.

Detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta Audru Vallavalitsuse poolt 27.06.2016 korraldusega nr 248 kehtestatud, kuid realiseerimata Raksijõe kinnistul kehtivat detailplaneeringut, asendades III (puhkemajanduse) etapi puhkehoonete ehitusõiguse väikeelamute ehitusõigusega.

Planeeringuala jagatakse 7 ridaelamumaa, 65 pereelamumaa, 7 haljasala maa ning 7 tee ja tänava maa krundiks. Jõeäärsel alal on väikeelamu kruntide suurused vähemalt 2500 m2 ja mujal vähemalt 2000 m2. Väikeelamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kahe kõrvalhoonega. Pereelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ridaelamutel kuni 400 m2. 

Elamukruntide parkimisvajadus tuleb lahendada omal krundil. Vajalik parkimiskohtade arv vastavalt üldplaneeringule on pereelamutel kuni 2 kohta omal krundil ning ridaelamutel 2 kohta korteri kohta omal krundil. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.

- Raksipõllu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2019 korraldus nr 700)
- Kooskõlastused

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 ka Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, tuba 13).


2. oktoobril 2019 kell 15.30 
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek 29. juulist kuni 28. augustini 2019 ja selle jooksul laekus planeeringulahenduse kohta kolm avaldust.

Planeeringuala asub Pärnu kesklinna elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava, 1.Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. 

Moodustatavale krundile kavandatakse rajada kolm hoonet (üksikelamu, kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 518 m2, mis moodustab täisehituseks 17% krundi pinnast. Uue kõrvalhoone suurim lubatud kõrgus on kuni 6,0 m alates ümber hoone planeeritavast maapinnast +2,35 m. Suurimad lubatud kõrgused üksikelamule on kuni 9,0 m ja garaaž-paadikuurile kuni 3,35 m alates ümber hoone olevast keskmisest maapinnast+2,20 m. Üksikelamu maksimaalne korruselisus on kaks maapealset põhikorrust, lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhoone ja garaaž-paadikuur on lubatud ehitada ühe põhikorrusega, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.


Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 20. juuni 2019 otsus nr 51)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid