Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. veebruarist 25. märtsini 2022

• Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 otsus nr 12)

Planeeritav Looga tee 1 kinnistu suurusega ala 1034 m² asub Pärnu linnas Paikuse alevis. Juurdepääs krundile on võimalik Looga teelt. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul üks hoone (pumbamaja) ehitisealuse pinnaga 24 m². Pumbamaja on kasutusest väljas. Planeeringuala läheduses paikneb pereelamute piirkond, looduskeskkonna moodustab kõrval asuv metsaala.

Koostatav detailplaneering on teemaplaneeringu „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ muutev, sest olemasolev elamumaa kinnistu pindala on alla 1200 m2. Paikuse valla üldplaneering näeb alal ette elamumaad (E2).

Detailplaneering ei tee ettepanekut olemasolevate krundipiiride muutmiseks. Hoonestusala on paigutatud krundi keskele nõnda, et oleks võimalik ehitada normaalsuurusega pereelamu koos kõrvalhoone(te)ga ja oleks tagatud ka vajalik tuleohutuskuja naaberkinnistuga.

• NB! Linnavalitsuses/osavallakeskuses kohapeal tutvumiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8352

• Detailplaneeringut koostab OÜ Linnak (töö nr 1918)
• Looga tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati Pärnu linnavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 65.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 25. maist 23. juunini 2020


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid