AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


2. juunist 3. juulini 2020
Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärgiks on selgitada välja võimalused keskranna ala laiendamiseks Pärnu jõeni, rannapiirkonna kasutushooaja pikendamiseks ja kasutusvõimaluste suurendamiseks, samuti võimalused rannaala juurdepääsetavuse ja ranna- ning puhkealaga seotud teeninduse parandamiseks. Planeeringuala suurus on kokku ca 57 ha, mis jääb keskranna piirkonnas vahetult Pärnu lahe ja Pärnu jõe äärde. Tegemist on jõepoolse rannaosaga. Planeeringuala kaguosa külgneb Pärnu mudaravilaga ja idaosa Ammende villa kompleksiga.

Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud Pärnu rannaala visioonivõistluse võidutöödes (Asfalt sulas linnas, Peliloo ja Laulev liiv) olulisemate väljapakutud ideedega. Tulenevalt olemasoleva Kesklinna rand R1 ja Ranna-park P1 perspektiivsest hoonestamisvõimalusest, on kinnistud jagatud väikse-mateks kruntideks. Planeeringuga on kruntidele määratud ehitusõigus randa ja rannaspordiala teenindavate hoonete (nt kohvik, paki-, ranna- ja sporditarvete hoid, tualetid, dushid, hoiukapid jmt) rajamiseks. Mere pst 9 krundil säilib olemasolev reoveepumpla. Uushoonestus (rannateeninduspaviljonid, pargipaviljonid jmt) lahendatakse modulaarselt, st hoonekompleks koosneb mitmest väiksemast moodulist ja kogu planeeringualal ühtses arhitektuurses võtmes. Uushoonestuse ühe hoonekompleksi suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks hoonestusalal on kavandatud põhimahus 220 m²ja hoone suurimaks lubatud kõrguseks 6 m.

Pargi kujundus järgib 1930. aastate vabakujunduslikku pargistiili. Parki on kavandatud nö pargi keskuskohad, kuhu rajatakse laste- ja mängualasid, pargiväljakuid, lavasid, tegevustaskuid. Rannaniidu alale on kavandatud teeosana ala vaateplatvormi rajamiseks. Kavandatud on erinevad loodusrajad liivaluidetele ja loodusliku järve äärealale. Rajad seotakse omavahel ja teiste liikumisteedega, nõnda, et oleks tagatud territooriumi läbiv kasutus.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks üldmaa, mille hulgas täpsustusena supelrandade-, veekogude-, transpordi- ning tootmismaa (pumbajaama asukohas). Piirkonna areng järgib üldplaneeringuga kavandatut. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks parki lubatava ehitusõiguse ja parklaala vähendamise osas.

Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 08.05.2020 otsus nr 28)
- Detailplaneeringu kooskõlastused

Loe ka: Rainer Aavik, Pärnu rand pikeneb muulideni


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid