AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. maist 26. juunini 2020
Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Ülejõe linnaosas ning piirneb Tallinna maantee, Pärlimõisa tee ning Rehepapi ja Härma tänavatega. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse otstarbed üldmaa (Üm), transpordimaa (L) ja ärimaa (Ä).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist luua piirkonda uusi võimalusi aktiivse vabaaja ja spordielu edendamiseks, mida ühtlasi toetab Pärnu linna arengukava. Planeeringualale kavandatakse pereja vabaajakeskuse ning jalgpalliväljakute ala (1 sisehall, 2 välisväljakut) rajamist. Vajadusel nähakse ette ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbe osakaalu suurendamine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh krundistruktuuri, hoonestusprintsiipide, ehitusõiguse ja maakasutuse põhimõtete määramine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste, haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse välja töötamine, kommunikatsioonide kavandamine (osaline maaparandussüsteemi eelvoolu toruga asendamine). Lähtuvalt planeeringu koostamise eesmärgist ja ülesannetest võib planeeringuala tsoneerida üksteisest eristatavaks piirkondadeks vastavalt kavandatavatele tegevustele. Planeeringulahendusega nähakse vajadusel ette sujuv üleminekut aktiivselt kasutatavalt alalt looduskeskkonnale, olemasolevat looduslikku kooslust võimalusel säilitades ja eksponeerides.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP vaated: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid