AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse III korrusel asuvas ruumis nr 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis nr 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. maist 26. juunini 2020
Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav ala paikneb Pärnu linnas Niidu tööstuspiirkonnas ning hõlmab kinnistuid Vana-Savi tn 5 (suurus 3355 m², katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) ja Liblika tn 20 (suurus 3549 m², katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%). Ala on valdavalt ümbritsetud tootmismaa kruntidega. Üldplaneeringu kohaselt on kvartali maakasutuse juhtotstarve 64% ulatuses väikeelamumaa (EE)/tootmismaa (T), ülejäänud osas tootmismaa (T)/ärimaa (Ä). Planeeritavad kinnistud on hoonestatud.

Alal kavandatakse äritegevuse laiendamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vana-Savi tn 5 kinnistu maakasutuse juhtotstarbe muutmine ärimaaks ja Liblika tn 20 kinnistu jagamine kaheks, ca pindvõrdseks osaks, millest Vana-Savi tänavaga külgneva osa maakasutuse juhtotstarbeks kavandatakse ärimaa ja Liblika tänavaga külgneval krundiosal säilib elamumaa juhtotstarve. Ärimaa kinnistutele kavandatakse uhe-, kahekordseid metallkarkassist ärihooneid, mis on kaetud sandwich-paneelidega. Hoonete täpne maht ja kubatuur selguvad detailplaneeringu koostamise käigus. Olemasolev garaaž-töökoda Vana-Savi tn 5 kinnistul lammutatakse. Elamumaa kinnistule uusi eluhooneid ei kavandata.

DP seletuskiri
DP joonised


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid