Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


26. septembrist 15. oktoobrini 2022

Pärnu linnavalitsuse 03.06.2019 korraldusega nr 398 on algatatud Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamine. 

Detailplaneeringu eskiislahenduse esmakordne avalik väljapanek toimus 22. juunist 10. juulini 2020 ja selle käigus esitati planeeringulahenduse osas täiendavaid arvamusi. Avalik aruetlu lükkus edasi koroonapiirangute tõttu. 

Arvestades asjaolu, et planeeringulahendust on täiendatud, viib Pärnu linnavalitsus veelkord läbi detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ja korraldab seejärel avaliku arutelu, mille toimumise aeg ja asukoht täpsustatakse avaliku väljapaneku järgselt. 

 Eskiislahenduse materjalid
• Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu koostamise algatamine 

Planeeritav ala asub Pärnu rannarajoonis A. H. Tammsaare puiestee ja mereäärsete maatükkide vahel. Detailplaneeringu ala on planeeringu koostamise ajal vähendatud, käesoleval ajal hõlmab planeering Kanali tänav T1 ja osaliselt Papli tn 36 kinnistut, planeeringuala suurus on 6,54 ha. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub detailplaneeringuala A2 Mai ranna arengualal ning osaliselt puhketeeninduse maa-alal.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on piirkonnale tervikliku planeeringulahenduse koostamine, sh ala krundistruktuuri, hoonestusprintsiipide ja ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste, haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse ning maakasutuse põhimõtete määramine, kommunikatsioonide kavandamine.

Lähtuvalt planeeringu koostamise eesmärgist ja ülesannetest võib planeeringuala tsoneerida üksteisest eristuvateks piirkondadeks vastavalt kavandatavatele tegevustele. Detailplaneeringut koostatakse üldplaneeringu kohasena. 


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid