Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304. Avalikud arutelud toimuvad I korrusel ruumis 103. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


5. jaanuarist 5. veebruarini 2021
Pärnu linnas Harakat 1 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas Riia maantee ja Haraka tänava nurgal Raeküla linnaosas ning hõlmab Haraka tn 1 kinnistut pindalaga 702 m², mille katastriüksuse sihtotstarve on ärimaa 100%. Juurdepääs kruntidele on võimalik Haraka tänavalt. Haraka tn 1 kinnistul paikneb ühekorruseline garaaž-katlamaja. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on planeeringualal ärimaa (Ä). Osaliselt paikneb ala riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla teekaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja Haraka tn 1 krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus ning arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine; haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja kommunikatsioonidega liitumise lahenduse leidmine; Detailplaneering sisaldab Pärnu linna üldplaneeringu muutmise maakasutuse juhtostarvete osas.

Haraka tn 1 kinnistul asuv hoone on hetkel kasutusel massi -rõhu -ja temperatuurimõõtmiste labori ja garaažina. Käesolev detailplaneering näeb ette hoone ümberehitamise osaliselt elu- ja osaliselt ärihooneks. Hetkel naabermajas (Riia mnt 269) tegutsev ettevõte soovib kolida oma tegevuse Haraka tn 1 hoonesse. Tegemist on elukeskkonda mitte häiriva ettevõtlusega, mistõttu on hoonesse kavandatud ka elamispinnad. Antud piirkond on valdavalt elamuala, mistõttu annab planeering võimalusel kavandada kogu hoone elamuna. Lähtuvalt eelnevast on antud lahendus vajalik, piirkonda sobilik ja proportsionaalne. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Haraka tn 1 kinnistu juhtfunktsiooni ärimaast väikeelamumaaks.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid