Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


15. veebruarist 2. märtsini 2022 

• Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 24.01.2022 korraldus nr 63)
Kooskõlastused
• Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 8.–17. veebruarini 2021 
• Avalik arutelu 18. veebruaril 2021 

Planeeringuala suurusega 1834 m2 asub Pärnu kesklinnas, Aisa, Suur-Sepa, Väike-Posti ja Suur-Posti tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab hoonestatud Väike-Posti tn 9 kinnistut.

Krundil määratakse ehitusõigus kahele väikeelamule ja ühele abihoonele ehitisealuse pinnaga kokku 367 m², täisehituse protsent 20 %. Krundile on lubatud ehitada kolm hoonet (2 põhihoonet ja 1 abihoone), kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega põhihooned ning ühekorruseline abihoone. Hoonete maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on põhihoonele kuni 8,5 m (12,10 m abs), abihoonele 4,5 m (8,0 m abs) ja hoonestualas HA-2 põhihoonele kuni 8,0 m (11,35 m abs) arvestatuna planeeritavat hoonet ümbritsevast keskmisest maapinna kõrgusest.

Planeeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud 0-100% üksikelamu maa (EP) või 0-100% korterelamumaa (EK) mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamute maa-ala (Ev).
Väike-Posti tn 9 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid