Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. veebruarist 11. märtsini 2022

• Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 31.01.2022 korraldus nr 73)
Kooskõlastused

Detailplaneeritava ala suurus on 1366 m2, mis asub Pärnu kesklinnas, Pühavaimu‐Esplanaadi‐Supeluse tänavate ristmikul ja hõlmab Supeluse tn 1 kinnistut.
Supeluse tn 1 krundile on lubatud ehitada neli hoonet. Krundi suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on kokku 478 m². 

Hoonestusalal HA-1 asub olemasolev hoone, mis säilitatakse ning restaureeritakse,hoone arhitektuursed ja ehituslikud tingimused määratakse mälestise restaureerimise projektiga. Hoonestusalale HA-2 võib rajada ühe põhihoone ja kaks abihoonet lubatud ehitisealuse pinnaga kokku 201 m2. Supeluse tänava poolsele ajaloolisele ehitusjoonele krundi piiril kavandatav uus hoone on lubatud rajada kuni kahekorruselisena suurima lubatud kõrgusega 8 m (1 põhikorrus + katusekorrus). Abihoonete lubatud kõrgus on 3 m. Kõrguseid arvestatakse olemasoleva maapinna kõrgusmärgist 2.97...3.35 m abs. Haljastuse osakaal on minimaalselt 30% kinnistu pinnast.

Supeluse tn 1 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 0-100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, 0-100% majutushoone maa ja 0-100% väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa. Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.

• Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 15.–25. veebruarini 2021 
• Avalik arutelu 26. veebruaril 2021 


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid