Jäta menüü vahele

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
» Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
» Avalikud arutelud toimuvad  Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


22. juulist 5. augustini 2021
Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeritava ala suurus on 3351 m2, mis paikneb Pärnu linnas, Rääma elamupiirkonnas, Rääma tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Pärnu Linnavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 21 kehtestati Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ ja selle kohaselt asub planeeringuala Rääma tänava, Pärnu jõe ja sillakoridori vahelisel arengualal (A6), kuhu on lubatud planeerida korruselamute maa-ala (Ek) juhtfunktsiooni alla lubatud sihtotstarbeid.

Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+. Rääma tn 17 krundile Pos 1 on lubatud ehitada üks nelja maa pealse korrusega hoone. Krundi suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on 300 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 14,0 m (19 m abs). Rääma tn 19 krundile Pos 2 on lubatud ehitada üks viie maa pealse korrusega hoone. Krundi suurim lubatud maa pealne ehitisealune pindala on 370 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 17,0 m (22 m abs). Planeeringuala kruntide Pos 01 ja Pos 02 kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa (EK). Juurdepääs planeeritavale krundile toimub Rääma tn poolt juurdepääsuteelt. Sõiduautode parkimine korraldatakse parkimisaladel krundi sissepääsude läheduses. Minimaalne haljastusprotsent mõlemal krundil on 35% krundi pinnast.

Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 4. märtsist 5. aprillini 2021

Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 21.06.2021 korraldus nr 423)
DP kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid