Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


• Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 24)
• Karu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. juunist 27. juulini 2021 ning selle käigus laekus üks vastuväidetega avaldus.
• Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 8. septembril 2021

Väljapaneku jooksul avaldati arvamust hoone küttesüsteemi välisseadme poolt põhjustatud mürahäiringu kohta. 8. septembril toimunud avaliku väljapaneku tulemuste avalikul arutelul ei olnud võimalik avalduse esitajaga arvamuste üle arutada, kuna ta ei võtnud arutelust osa. 

Arutelu käigus selgus, et õhk-vesi soojuspump vahetatakse välja maa-soojuspumba vastu, mille tulemusena müraolukord piirkonnas paraneb. Otsustati planeerida krundile kaks hoonestusala, et maksimaalsed lubatud kõrgused oleksid eristatavad.

Arvamust esitanud isik võib oma arvamusest kirjalikult teatades loobuda, vastasel juhul jätkub planeeringu vastuväidete arutelu rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnas.

Planeeringuala hõlmab 1280 m2 suurust hoonestatud Karu 5 kinnistut, mis asub Raeküla elamupiirkonnas Hirve, Karu, Hiie ja Lehola tänavate vahelises kvartalis. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 320 m2. Lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 8.0 m arvestatuna maapinna kõrgusmärgist 3.70 m abs.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut krundile määratud täisehituse protsendi suuruse osas (25% krundi pinnast). Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele perelamute maa-ala.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid