Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avalikustamised, teated

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.–30. juulini 2021
Valgeranna külas Sandri kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu alal kehtib Audru Vallavolikogu 13.06.2002 otsusega nr 240 kehtestatud Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kruntide detailplaneering, mida huvitatud isik soovib Sandri kinnistu osas uuesti planeerida. Planeeringuala moodustab hoonestamata Sandri kinnistu (katastriüksuse tunnus 15904:003:0538, pindala 3338 m²), mis paikneb Pärnu linnas Valgeranna külas ja piirneb põhjakaares Audru jõega. Ehituskeeluvööndis asuva Sandri kinnistu sihtotstarvet soovitakse muuta elamumaaks ja määrata ehitusõigus ühele ühepereelamule koos abihoonega. Detailplaneeringu koostamisega tehakse ettepanek muuta Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid