Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


4. veebruarist 5. märtsini 2022

Kohapeal saab planeeringuga tutvuda Audru osavallakeskuses tööpäeviti kella 8–16 (tuba 13) 

Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 16.12.2021 otsus nr 52)
• Ihna detailplaneeringu seisukohad, kooskõlastused jt lisadokumendid

Planeeringuala moodustab hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega Ihna ja Jõesuudme põigiga külgnevad elamumaa kinnistud, kokku ca 27 ha suurune maa-ala, mis paiknevad Pärnu linnas Papsaare külas ning piirnevad Kaubasadama teega ja Audru jõega.

Planeeringualas Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud Audru jõe äärsetel kinnistutel soovitakse vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ning muuta kruntide ehitusõigust, arhitektuurseid tingimusi ning osaliselt krundipiire. Planeeritud kinnistud jäävad täielikult Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse ning kehtiva planeeringuga lubatud tegevust pole võimalik ehituskeeluvööndit vähendamata ellu viia.

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit Audru jõe ehituskeeluvööndini. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut käsitletakse looduskaitseseaduses üldplaneeringu muudatusettepanekuna. Samas järgib detailplaneeringu lahendus üldisi Audru valla üldplaneeringus toodud põhimõtteid. Ihna kinnistust moodustakse 43 ühepereelamu krunti keskmise suurusega 2200 m2.

Jõesuudme põik 10 ja Jõesuudme põik 12 elamumaa kinnistud liidetakse üheks krundiks. Jõesuudme tee T2 kinnistu jagatakse Jõesuudme põik 2 ja 3 kruntidega liidetavateks osadeks. Jõesuudme põik 3 katastriüksuse põhjaosasse, kuhu juba praeguseks on rajatud juurdepääsutee, moodustatakse uus tee ja tänava maa krunt, mis tagab juurdepääsu Jõesuudme põik 1 ja Jõesuudme põik 3 kinnistutele.

Ihna elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m2. Jõesuudme põik elamumaa kruntidele, suurusega on lubatud ehitada üks põhihoone ja üks abihoone ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m2, krundile Pos 57, suurusega ca 8900 m2, on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 700 m2.

Planeeringualal tuleb arvestada üleujutusohu, müra ja lõhnahäiringuga, mille leevendusteks on ette näha vajalikud tingimused. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 6. juulist juulist 5. augustini 2021

Ettepanekute esitamine 5. märtsini
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamusi planeeringu lahenduse kohta kohapeal, saata need e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või posti teel Audru osavallakeskusele aadressil Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta. 

Avalik arutelu 10. märtsil 2022 kell 16.00
Audru osavallakeskuses.

Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal tagatakse linnavalitsuse tööaja jooksul isikute juurdepääs linnavalitsuse käsutuses olevatele planeeringuga seotud materjalidele ja informatsioonile. Planeeringu koostamise ajal tuleb puudutatud isikutel arvestada avalikkusega.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid