Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avalikustamised, teated

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


20. detsembrist 2021 3. jaanuarini 2022
Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritavad Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistud pindaladega 1927 m² ja 279 m² (kokku 2206 m²) asuvad Ülejõe linnaosas. Voorimehe tn 5a kinnistu on hoonestatud, Voorimehe tn 5b kinnistu on hoonestamata. Kinnistute katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute liitmine üheks krundiks, krundile sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse ning vajadusel servituudialade määramine, kommunikatsioonide planeerimine. Huvitatud isiku sooviks on algselt kavandatud ridaelamu asemel krundile 5 korteriga korterelamu ning abihoone püstitamine. Kavandatava hoonestuse max kõrgus on 9 m, ehitisealune pind kahel hoonel kokku 662 m² (täisehitus 30%), sihtotstarve korterelamumaa (EK). Detailplaneeringuga kavandatav vastab Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ põhilahendusele ning detailplaneeringu menetlemist jätkatakse üldplaneeringu kohasena.

Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 838)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid