Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


8.–22. detsembrini 2021 

• Silla külas Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 18.10.2021 korraldus nr 691)

Planeeringuala asub Pärnu linnas Silla küla elamupiirkonnas. Detailplaneering hõlmab Kuigu tee 21 (1421 m2) ja Viidiku tee 1 (1484 m2) kinnistuid, kokku 2905 m2 suurust maa-ala. Kinnistute katastriüksuste sihtotstarbed on elamumaa 100%. Planeeritud alal on liidetud Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistud. Tegemist on kujuneva elamupiirkonnaga, mis osaliselt hoonestatud. 

Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kruntidele Pos 1 on lubatud ehitada neli kuni kahe korruselist hoonet. Krundi suurim lubatud maapealne ehitisealune pindala on 250 m², hoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (6,10 m abs). Hoonete kõrguseid arvestatakse planeeritud maapinna kõrguse 6,10 m abs kõrgusmärgist. Maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Planeeringuala kruntide Pos 1 kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamu maa (EP).

Detailplaneering on koostatud vastavuses Paikuse  üldplaneeringuga, maavanema järelevalvet planeeringu üle ei teostata.

Väljapaneku tulemused
Väljapaneku käigus esitati üks avaldus, milles juhiti tähelepanu kinnistute hoonestusala määratud piiride ja hoonestusala ehitualuse pinna kasutusotstarvete küsimustele.

Väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 10. veebruaril 2022.
Arutelu tulemusena täpsustati planeerimislahenduses hoonestuspiiride vahemike ning täpsustati planeeringulahenduses väljatoodud võimalusi. 


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid