Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


8.–22. detsembrini 2021

• Pärnu linnas Paikus alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 08.11.2021 korraldus nr 748)

Planeerinuala asub Pärnu linnas Paikuse alevis, aadressiga Männiku tn 3. Planeeringuala hõlmab hoonestatud 7640 m2 suurust kinnistut. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringuga planeeriti ümber Männiku tn 3 kinnistu, millest moodustati 5 üksikelamumaa sihtotstarbega krunti (EP). Planeeritavate üksikelamumaa sihtotstarbega kruntide suurused on kavandatud vahemikus 1278 kuni 1728 m2. Kruntide suurused on planeeritud erinevad, arvestades maareservi olemasolu, juurdepääsu loomise võimalusi ja tehnovõrkude lahendusi.

Krunt positsioonil nr 1 määrati üksikelamumaa sihtotstarbele lisaks kõrvalsihtotstarve: 5% elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, kuna sellel paikneb olemasolev ja säiliv elektrirajatis. Hooned on planeeritud kahepoolse kaldkatusega hoonetena. Hoonete katuseharjade suunaks elamul on paralleelsus nii Männiku ja Raudtee tänavaga. Hoonete katustele on kavandatud räästad minimaalselt 600 mm üle välisseina. Määratud on kohustuslik ehitusjoon. Vähemalt 2/3 hoone mahust peab paiknema kohustuslikul ehitusjoonel, mis tagab tänava poolse mahulise fassaadide joondumise. Hooned on planeeritud liigendatud arhitektuuriga ehitistena, mille läheduses paiknevad nii kaetud kui katmata terrassid.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid