Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


16. veebruarist 17. märtsini 2022

• Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 otsus nr 13)

Detailplaneeringut koostab Pärnu EKE projekt AS (töö nr. 20060). Planeeritav Staadion tn 2 kinnistu suurusega ala 4545 m² asub Pärnu linnas Paikuse alevis. Kinnistul paikneb tootmiseettevõte. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%.

Kehtiva Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt on ala juhtotstarbeks määratud üldkasutatav ala (A). Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus- ja parkimislahendus. Koostatav detailplaneering on Paikuse valla üldplaneeringu põhilahendust muutev: muudetakse krundi maakasutuse uueks juhtotstarbeks 100% tootmismaa (T).

Detailplaneeringu algatamisest huvitatud isiku eesmärgiks on laiendada ettevõtlust, suurendada Staadion tn 2 kinnistul juurdeehituse pinda. Planeeritaval alal ei muudeta kinnistute piire, hoonestusala on paigutatud kinnistule nii, et ettevõtte ruumivajadus saaks tagatud.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid