Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


14.–28. märts 2022

Planeeringuala asub Pärnu linnas, A.H. Tammsaare puiestee, Villa ja Tiiru tänava vahelisel alal, tennisehallist lõunas ning hõlmab Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistut. Planeeringuala suurus on 16920 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on piirkonda korterelamute kavandamine. Planeeringualale moodustatakse läbi ümberkruntimise kolm uut krunti, kuhu võib kokku rajada 7 hoonet, millede suurim korruselisus on vastavalt krundile 3 kuni 7 korrust. Kruntide täisehituse protsent jääb vahemikku 18 – 28 %. Hoonestuslahenduse aluseks on arhitektuurivõistlus. Elamukvartal kavandatakse selliselt, et alasse tekiks ühiselt kasutatav avatud ruum. Parkimine on paigutatud võimalikult kvartali äärde. 

Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud 90-100% korterelamumaa (EK) ja 0-10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa (ÄK) ja kontori- ja büroohoone maa (ÄB). Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+, mis näeb planeeritaval alal maakasutuse juhtotstarbeks ette korruselamute maa-ala (Ek).

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid