Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


18.–31. märtsini 2022

Kuninga tn 30a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 28.02.2022 korraldus nr 153)
Kooskõlastused

Detailplaneering on vastuvõetud Pärnu linnavalitsuse 28.02.2022 korraldusega nr 153. Planeeringuala paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (reg nr 27007) ja hõlmab kinnistuid Kuninga tn 30a, Kuninga tn 30 ning Kuninga tänav T3. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuninga tn 30a kinnistu sihtotstarve muutmine ärimaaks 100% ja kinnistule majutushoone rajamine. Kavandatav majutushoone soovitakse ühendada galerii kaudu Kuninga tn 30 kinnistul asuva olemasoleva majutushoonega.

Detailplaneeringuga selgitatakse välja alale sobivaim ehitusõigus, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, haljastus-, liiklus- ja parkimislahendus, vajadusel kommunikatsioonidega liitumine ja servituudialade määramine. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt paiknevad planeeritavad kinnistud segahoonestuse maa-alal (S). Detailplaneeringut koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse, et naaberkinnistutel on kinnistu piirile või selle vahetuslähedusse rajatud hooneid. Detailplaneeringuga kavandatav ei tohi kahjustada planeeringuala ja naaberkinnisasja piirile varem rajatud ehitiste seisukorda ja kasutusvõimalusi.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid