Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


14. detsembril 2022 kell 15
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse saalis nr 103)

Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. oktoobrist 3. novembrini 2022 ning selle käigus laekus kolm arvamusavaldust, sealhulgas kollektiivselt allkirjastatud vastuväide planeeringulahenduse kohta.

Detailplaneeringu väljapanek
Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 05.09.2022 korraldus nr 584)
• Detailplaneeringu kooskõlastused

Planeeringuala asub Pärnu jõe vasakul kaldal ning hõlmab Suur-Jõe tn 48 kinnistut, osaliselt Vasakkalda kallasrada L7 kinnistut ja Kastani tänavat. Planeeritava ala suurus kokku on ca 3,2 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on jõe äärse ala väärtustamine läbi suurtootmise välja viimise ja Suur-Jõe tn 48 kinnistule elamumaa piirkonna kavandamine koos toetavate funktsioonidega.

Suur-Jõe tn 48 kinnistule kavandatakse valdavalt korruselamute maa-ala (Ek) juhtotstarve ja seda toetavad otstarbed on äri- ja teenindusmaa (Ä) ning üldkasutatavate ehitiste (Ü) maa-ala juhtfunktsioon. Suur-Jõe tn 48 kinnistu on jagatud kümneks krundiks, millest viis on korterelamu maa krundi kasutamise sihtotstarbega, üks krunt on kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krundi kasutamise sihtotstarbega, kolm tee ja tänava maa-ala sihtotstarbega ja üks krunt on virgestusmaa kasutamise sihtotstarbega. Olemasolevaid Vasakkalda kallasrada L7 ja Kastani tänav T1 kinnistu piire ega maakasutuse sihtotstarvet planeeringuga ei muudeta.

Lähtuvalt reljeefist ja kavandatud jõepoolseima tänava kõrgusest on kruntide nr 1 – 4 jõepoolsetele hoonetele kavandatud kuni viis korrust. Korterelamutele on kavandatud kokku neli maa pealset elukorrust ja üks sõidukite parkimiskorrus. Hoonete nr 9, 10, 11, 12 ja 13 maksimaalne korruselisus on neli korrust. Kastani tänava äärsetel hoonetel nr 6, 7 ja 11 Kastani tänava poolsel küljel ja hoonel nr 9 Suur-Jõe tn 46 kinnistu poolsel küljel on kavandatud viimase korruse kohustuslik tagasiaste ehk hoone kõrgus on kavandatud korruse võrra madalam.

Kogu planeeringuala hoonestus on kõrguslikult liigendatud välja arvatud Suur-Jõe tänava äärde kavandatud korterelamu hoone nr 12 ja ärihoone nr 13.
Hoonete lubatud maksimaalne absoluutne kõrgus on vahemikus 20 kuni 21 m abs. Planeeringuala maapinna kõrgus jääb vahemikku 0,00-5,70 m abs. Kõnesoleva detailplaneeringuga on korterelamumaa kruntide täisehituse protsent krunditi erinev ja see jääb vahemikku 31% kuni 38% krundi pinnast.
Vasakkalda kallasrada L7 kinnistul paikneb ühekorruseline kasutuseta pumplahoone, mis nähakse ette renoveerida ja kasutusele võtta kohvikuna. Lubatud ehitisealune pind on 217 m2 ja hoone maksimaalne kõrgus 13,05 m abs.

Krundile nr 10 on kavandatud avaliku kasutusega haljasala mänguväljakuga, mis on sujuvaks üleminekuks jõeäärsele looduslikule haljasalale Vasakkalda kallasrada L7 krundil.

Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid