Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


5.–18. maini 2022 

Mai tn 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Pärnu linnavalitsuse 11.04.2022 korraldus nr 260

Mai tn 73 kinnistu (pindala 1661 m2) paikneb Pärnu linnas Mai elamurajooni vahetus läheduses. Tegemist on hoonestamata ja aktiivse kasutuseta loodusliku rohu- ning metsamaaga. Planeeringualale juurdepääs on võimalik Mai tänav T1 kinnistult. Huvitatud isiku eesmärgiks on Mai tn 73 kinnistule 3-korruselise korterelamu ehitamine, krundile täiendava ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ning haljastus-, liiklus-, parkimislahenduse, vajadusel kommunikatsioonide kavandamine.

Kinnistu piire ei muudeta. Krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse korterelamumaa (EK). Detailplaneering koostatakse Pärnu üldplaneeringu kohasena. Kehtiva detailplaneeringuga nähti planeeringualale ette 2-korruselise ridaelamute rajamine ja planeeringu kontseptsioon kohaselt pidi kogu planeeringuala hoonestus langema mere suunas.

Peamise ruumilise arengu suuna määrab alal Pärnu linna asustusüksuse 2025+ üldplaneering., mille kohaselt on tegemist korruselamute maa-alaga. Üldplaneeringuga on loodud seetõttu eeldused varasemast erineva ruumilise lahenduse tekkeks ja kehtiva detailplaneeringu lahendus, hoonekõrguste langemine mere suunal, ei ole enam järgitav.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid