Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1. juunist 4. juulini 2022

Detailplaneeringu. materjalid (seletuskiri, joonised)
Detailplaneringu 3D

Planeeringuala asub Pärnu linna servas Tammiste piirkonnas, külgneb Jaama tänava, Pärnu-Rakvere-Sõmeru teega ja mitmest küljest metsaga. Planeeringuala suurus on ca 46 ha. Suures osas paiknevad maa-alal köögiviljamaad ja väikesed aiamajakesed.

Pärnu linna üldplaneering 2025+ kohaselt on planeeringuala liigitatud Tammiste arenguala (A3) alla. Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada piirkond elamualaks, kuhu on ette nähtud ka piirkonda teenindav kaubandus, teenindus ning sotsiaalne infrastruktuur ning lähipuhkealad.

Planeeritud elamukrundid moodustavad kogu kruntideks jaotatud alast 38%, tänavamaa pind 16%, üldkasutatavad haljasmaad (parkmetsamaad) 26%, linnaaiamaa 9% ja üldkasutatavate hoonete maa 9%. Piirkonda on kavandatud kodulähedane alusharidus lastehoid, sotsiaalhoolekanne, rekreatsioon, esmateenused ning lähipuhkealad, mänguväljakud, turvalised avalikud alad ja sportimisvõimalused.

Elamukrunte on kavandatud nii üksikelamute, paarismajade, ridaelamute kui väikeste korterelamute ehitamiseks. Arhitektuursete tingimuste seadmisega on planeeritud ühesuguse ilmega hoonestuskvartalid. Tänavad on kavandatud inimsõbralikud ja jalakäijate ning kergliiklejate kasutusmugavusest lähtuvalt. Alal asuvat Väike-Niidu oja ja läbivat eesvoolu kraavi on väärtustatud nende kallastele laiema haljasala maa kavandamisega.

Kruntide moodustamisel on arvestatud naaberalade olemasoleva krundistruktuuri ja tänavavõrguga ning piirkonda iseloomustava üldkontseptsiooniga. Elamukruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud naaberalade olemasolevast või planeeritud ehitusõigusest, on arvestatud ümbruskonna hoonestuslaadiga. Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid