Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu linna Tammiste piirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 1. juunist 4. juulini 2022. Väljapaneku käigus esitati viis erinevate ettepanekute ja arvamustega avaldust kavandatava planeeringu lahenduse kohta. 

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 7. septembril 2022 kell 15.30 
Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse saalis nr 346)

Eskiislahendus
Detailplaneeringu. materjalid (seletuskiri, joonised)
Detailplaneringu 3D

Planeeringuala asub Pärnu linna servas Tammiste piirkonnas, külgneb Jaama tänava, Pärnu-Rakvere-Sõmeru teega ja mitmest küljest metsaga. Planeeringuala suurus on ca 46 ha. Suures osas paiknevad maa-alal köögiviljamaad ja väikesed aiamajakesed.

Pärnu linna üldplaneering 2025+ kohaselt on planeeringuala liigitatud Tammiste arenguala (A3) alla. Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada piirkond elamualaks, kuhu on ette nähtud ka piirkonda teenindav kaubandus, teenindus ning sotsiaalne infrastruktuur ning lähipuhkealad.

Planeeritud elamukrundid moodustavad kogu kruntideks jaotatud alast 38%, tänavamaa pind 16%, üldkasutatavad haljasmaad (parkmetsamaad) 26%, linnaaiamaa 9% ja üldkasutatavate hoonete maa 9%. Piirkonda on kavandatud kodulähedane alusharidus lastehoid, sotsiaalhoolekanne, rekreatsioon, esmateenused ning lähipuhkealad, mänguväljakud, turvalised avalikud alad ja sportimisvõimalused.

Elamukrunte on kavandatud nii üksikelamute, paarismajade, ridaelamute kui väikeste korterelamute ehitamiseks. Arhitektuursete tingimuste seadmisega on planeeritud ühesuguse ilmega hoonestuskvartalid. Tänavad on kavandatud inimsõbralikud ja jalakäijate ning kergliiklejate kasutusmugavusest lähtuvalt. Alal asuvat Väike-Niidu oja ja läbivat eesvoolu kraavi on väärtustatud nende kallastele laiema haljasala maa kavandamisega.

Kruntide moodustamisel on arvestatud naaberalade olemasoleva krundistruktuuri ja tänavavõrguga ning piirkonda iseloomustava üldkontseptsiooniga. Elamukruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud naaberalade olemasolevast või planeeritud ehitusõigusest, on arvestatud ümbruskonna hoonestuslaadiga. Detailplaneering on koostatud vastavuses Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 2025+.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid