Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


14.–28. novembrini 2022 

• Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 24.10.2022 korraldus nr 695)

Vana-Rääma tn 8 kinnistu pindalaga 1736 m² on hoonestatud (täisehitatus vähemalt 47%). Kinnistul paiknevad Aleksandri pubi, majutus- ja elupinnad, kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 55%, ärimaa 45%. Vana-Rääma tn 9 kinnistu pindala on 688 m², katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve mõlemal kinnistul on väikeelamumaa (EE).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vana-Rääma tn 8 krundile sobivaima hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning parkimis- ja haljastuslahenduse leidmine; Vana-Rääma tn 9 krundile parkimisala kavandamine ja haljastuslahenduse leidmine. Alates 01.06.2021 kehtib Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+, mille kohaselt on Vana-Rääma 8 ja 9 kinnistute maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamute maa-ala (Ev), mille valdav otstarve on üksikelamud, kaksikelamud, ridaelamud ja väikesed korterelamud. Kuid arvestades asjaolu, et planeeringualal toimib juba pikalt piirkonnas tegutsenud äriettevõte, on tegemist juhtotstarvet toetava otstarbega, milleks võivad olla piirkonda teenindava kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, haridus- ja lasteasutuse maa.

Detailplaneeringuga kavandatav vastab seetõttu Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ põhilahendusele ning detailplaneeringu menetlemist jätkatakse üldplaneeringu kohasena. 


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid