Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse III korruse ruumis 304.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


15. novembrist 16. detsembrini 2022 

• Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 otsus nr 56)
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustratsioon

Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu (4488 m², 56801:001:0518, elamumaa 100%) on hoonestatud, sellel paiknevad pereelamu ja kelder, juurdepääs kinnistule on võimalik Jõekalda teelt. Planeeringuala külgneb Reiu Jõega jõega. Ala kontaktvööndi moodustab valdavalt olemasolev elamuala, kus on krundid juba enamuses hoonestatud, kuid on veel ka hoonestamata krunte. Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud reserveeritud elamuala E3 (ehitusõiguse saab kinnistu min suurusega 3000 m²). Planeeringualal asuvad ranna või kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd (50 m).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõekalda tee 33 kinnistu jagamine kaheks krundiks (POS 1 ja 2) ning elamu ehitamine POS 2 krundile. Krundi kasutamise otstarvetena nähakse ette üksikelamumaa EP, kaksikelamumaa EPk. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Paikuse valla üldplaneeringu muutmiseks, sest planeeritavad krundid jäävad alla üldplaneeringus märgitud nõutava suuruse.

Detailplaneeringu koostamise ülesanneteks on ala ümberkruntimine; kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine; arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine; kommunikatsioonide ning servituudialade kavandamine.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
5193 2246
merle.mottus[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid