Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Väljapanek 30. novembrist 29. detsembrini 2022

Arutelu 10. jaanuaril 2023 kell 15– 16
Tõstamaa rahvamaja saalis (Varbla mnt 3)

Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 14.10.2021 otsus nr 38)
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tehnovõrkude joonis
DP kruntimine
DP haljastuse plaan
DP tugijoonis
• DP illustratsioon 1 ; 2

Planeeringuala moodustab Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c ja Kalli mnt 2d kinnistud. Detailplaneeringu eesmärk on Kalli mnt 2c kinnistule tankla ja selle juurde kuuluva kaupluse, pesula ning parkla ehitamine ja Kalli mnt 2d alajaama kinnistu ümbertõstmine.

Detailplaneeringu alal on praegu üks krunt- Kalli mnt 2c ja soovitatav on lisada Kalli mnt 2d alajaama krunt. Planeeringuga tehakse ettepanek need kaks kinnistut liita esimese etapis üheks kinnistuks POS.1. Ettepaneku aluseks on juba käimasolev elektrialajaama ümbertõstmise protsess praeguse Kalli mnt 2c kirdenurka.

Planeeringuga kavandatakse rajada üks maa-alune mahuti kuni 100m³. See paigutatakse tankimisala alla ja täitmisklapp suuremahuliste veokite tankurisaarele. Ohuala jääb kinnistu piiridesse.

Gaasimahutit ei tule. Detailplaneeringu ala piiriks on eesvoolukraav, mis on ette nähtud ümber ehitada kollektoreesvooluks.
Oma iseloomult hakkab antud objekt kuuluma kemikaaliseaduse tähenduses C kategooriasse (ehk kõige leebemasse kategooriasse).

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu põhilahenduste muutmiseks, üldplaneeringuga on määratud alale elamumaa juhtotstarve, detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta juhtotstarve 100 % ärimaaks.

Detailplaneeringu peamised ülesanded on:
• krundipiiride määramine;
• uute kruntide ehitusõiguse määramine;
• uute kruntide hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;
• hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine;
• servituutide vajaduse määramine;
• töötada välja haljastuse ning heakorrastuse põhimõtted;
• lahendada parkimine;
• tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid