Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


19. detsembrist 2022 1. jaanuarini 2023

Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 28.11.2022 korraldus nr 780

Planeeritav Aru tn 20 kinnistu paikneb Pärnu linnas Ülejõe linnaosas. Kinnistu on hoonestatud, sellel paikneb olemasolev kaupluselamu. Planeeringualale juurdepääs on võimalik Aru tänavalt. Kehtivad detailplaneeringud alal puuduvad. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ kohaselt asub planeeritav kinnistu korruselamute maa-alal (Ek).

Huvitatud isiku eesmärgiks on Aru tn 20 kinnistule 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamine, krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ning haljastus-, liiklus-, parkimislahenduse, vajadusel kommunikatsioonide kavandamine. Kinnistu piire ei muudeta. Krundi kasutamise sihtotstarbeks nähakse ette korterelamumaa (EK).

Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus. Planeeringu koostamise ajal tuleb puudutatud isikutel arvestada avalikkusega.

Lisaks veebilehele saab planeeringuga tutvuda tööpäeviti kl 9–16 Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304)

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid