Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


24.03.2023

Pärnu linnavalitsusele on edastatud Rääma tn 38 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamise taotlus. Planeeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva krundi sihtotstarbe ja krundijaotuse muutmine ning ehitusõiguse määramine elamu- ja ärihoonete ehitamiseks, vajaliku infrastruktuuri rajamiseks, samuti täpsustamaks teede ja parkimiskohtade paiknemist. 

Avalik arutelu toimub 5. aprillil 2023 kl 15 
Rääma 38 kinnistul, Wendre kaupluse hoone II korruse saalis. • Võimalusel palume arutelul osalemine eelnevalt registreerida!

Huvitatud isiku sooviks on Linavabriku/Wendre vabrikupoe krunt ümber kujundada elurajooniks, kus oleks ka äritegevust. Kuna tegemist on väga atraktiivse alaga, mis jääb Pärnu jõe ja uue silla lähedale, viidi läbi rahvusvaheline kutsutud arhitektuurivõistlus, eesmärgiga leida praegusele tööstuskvartali alale parim funktsionaalne ja linnaehituslik visioon, mille väljaehitamise perspektiiv on ligi 20 aastat. 

Krundijaotusskeem
Asendiskeem
Planeeringu 3D visualisatsioon
Arhitektuurikonkursi võidutöö

Konkursi võitis Rootsi üks tuntumaid arhitektuuribüroosid Wingårdhs Architects. Nende võidutöö on aluseks planeeringu koostamisel, mis annab konkreetsete majade püstitamiseks ehitusõiguse. Võidutöö kohaselt jääb tulevikus kesklinnast mööda Lai-Raba silda Ülejõe poole sõites Rääma tänava äärde omanäoline elamupiirkond, kus asuvad värvilised majad, mis on üksteisest eraldatud käigutänavate, trepistiku ja väiksemate avalike platsidega.

Rääma tänava äärne kauplusehoone soovitakse põhimahus säilitada ja liita sellele kõrgem hoonemaht. Rääma oja avatakse ja sellest saab osa kvartali keskel asuvast suuremast haljasalast. Kogu territooriumil on kasutatud palju katuse- ja terrassihaljastust, energiat kogutakse päikesepaneelide abil. Hoonete fassaadidel on rohkesti süsinikuheidet siduvat puitu, väljakute ja platside katendina kasutatakse võimalikult palju looduslikke ja vett imavaid materjale.

Pärnu linna asutusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub Rääma tn 38 kinnistu arengusalal A5 (Rääma, Raba, Ilvese, Kirsi ja Allika tänavate vahele jääv arenguala). Ala arenguvisioon või eesmärk on suurtootmise välja viimine jõe äärest ja elamualade vahelt ning uue kesklinna viiva silla äärsele alale sobiva ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine. Lubatud juhtotstarbed arengualal on tootmise maa-ala (T), väikeelamute maa-ala (Ev), korruselamute maa-ala (Ek), äri ja teeninduse maa-ala (Ä), tee ja tänava maa-ala (Lt).

Tervikliku arendusplaani aluseks on detailplaneering. Arvestades, et läheduses on kool, lasteaed, park, kirik ja muud planeeritavad või olemasolevad ühiskondlikud funktsioonid, on tegemist potentsiaalse multifunktsionaalse teeninduspiirkonnaga ning kesklinnalähedase elupiirkonnaga.Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid