Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


12.–25. aprillini 2023

• Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 27.03.2023 korraldus nr 219)

Planeeritav Härma tn 3 kinnistu (katastriüksuse tunnus 62401:001:2018, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 48239 m²) asub Pärnu linnas Ülejõe linnaosas. Planeeringualale juurdepääs on võimalik Härma tänavalt.

Alal kehtib Pärnu linnas Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Pärnu Linnavalitsuse 13.09.2021 korraldusega nr 576), mille kohaselt on kavandatud alale jalgpalli väljakute ala (1 sisehall, 2 välisväljakut), planeeringut on asutud ellu viima.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on eelkõige ehituslike tingimuste täpsustamine rajatava sisehalli kõrgusmõõtmete osas. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ kohaselt asub planeeritav kinnistu osaliselt üldkasutatavate ehitiste maa-alal (Ü) ning puhke- ja haljasala maa-alal (P). Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid