Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


22. maist 4. juunini 2023 

Papsaare külas Koti, Käreda ja Käredapõllu kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 17.04.2023 korraldus nr 268)

Planeeringuala moodustavad Papsaare külas Koti (15904:003:0533, 124606 m²), Käreda (62401:001:1889, 9739 m²) ja Käredapõllu (62401:001:1890, 5.10 ha) kinnistud. Ala külgneb Audru jõega. Juurdepääs kinnistutele on võimalik Põllu teelt. Koti, Käreda ja Käredapõllu katastriüksuste sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Audru valla üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud reserveeritud elamumaa (EV), kuhu võib rajada ühepereelamuid, paariselamuid või ridamaju.

Reserveeritud maakasutuse juhtfunktsioon võib koosneda ka teistest antud piirkonda sobivatest maakasutuse funktsioonidest kuni 45% ulatuses maa-ala pindalast. Lisaks võib valdavalt elamumaa sihtotstarbega maal olla abihooneid, garaaže, suvilaid ja aiamaju või aianduskrunte. Erandjuhul, kui see on detailplaneeringus eraldi välja toodud, võib sellele alale ehitada ka esmaseks elamupiirkonna teenindamiseks vajalike äri- või sotsiaalteenuseid pakkuvaid pindasid (detailplaneering kajastab otseselt äripinna või ühiskondliku hoone ehitamise õigust).

Planeeringuala on hoonestamata. Piirkond laiemalt on kujunev elamuala. Ümbruskonnas on mitmeid välja ehitatud või ehitamisel olevaid elamupiirkondi. Olemasolevate kruntide näol on tegemist endise põllumaaga, mis on valdavalt lage, osaliselt võsastunud. Lähim looduskaitseala on Audru poldri looduskaitseala, mis asub teisel pool Audru jõge ja jääb ca 300 m kaugusele planeeringualast.

Planeeringualal asub osaliselt ranna või kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd (50 m). Kinnistutele jäävad Papsaare 6112200010040/001 maaparandusehitise reguleeriv võrk ja Veski II 6112200010050/001 maaparandusehitise eesvoolukraav ning Veski II 6112200010050/001 maaparandusehitise reguleeriv võrk. Planeeringuala läbivad ka elektripaigaldiste kaitsevööndid, alal paikneb riiklikult tähtis geodeetiline märk nr 7914.

Planeeritaval alal kehtivaid detailplaneeringuid ei ole, alast läänesuunas kehtib Raksipõllu detailplaneering ja idasuunas Teeserva ja Pajuvälja kinnistute ning osaliselt Lehtmetsa kinnistu detailplaneering, mille kohaselt on külgnevad maa-alad planeeritud samuti elamupiirkonnaks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on alale pereelamupiirkonna kavandamine. Lisaks kavandatakse alale 2 ridaelamukrunti ja üks suurem krunt lasteaiale või ärihoonele kui esimene ei realiseeru. Alale on kavas planeerida 5 tiiki, mis täidavad nii tulevase elukeskkonna mitmekesistamise ülesannet, kuid võimaldavad saada ka täitepinnast maapinna tõstmiseks. Samuti nähakse ette olemasoleva Põllu tänavalt Audru jõeni kulgeva kraavi osaliselt ümbertõstmine teise asukohta. Planeeritava ala vee- ja kanalisatsioonilahendus antakse detailplaneeringuga, mille alusel koostatakse projektid. Vee- ja kanalisatsioonitorustik on kavas ühendada linna võrguga.

Kavandatavad krundi kasutamise otstarbed on pereelamumaa (EP), ridaelamumaa (ER), haridus- ja lasteasutuse maa (ÜL), ärimaa (ÄK – kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, ÄV – väikeettevõtluse hoone ja tootmise hoone maa), haljasala maa (HP), tehisveekogu (VT), tee ja tänava maa (LT).

Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringut koostab Pärnu EKE Projekt AS, töö nr 21039.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid