Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


 5.–18. juunini 2023 

Raba tn 18, Lille tn 35 ja 46 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 08.05.2023 korraldus nr 321)

Planeeritav ala hõlmab kinnistuid Raba tn 18 (pindala 1825 m², 62507:024:0002, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%), Lille tn 35 (pindala 1952 m², 62507:024:2640, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%), Lille tn 46 (pindala 5395 m², 62507:061:0130, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) ja Lille tänav T8 (pindala 3322 m², 62501:001:0650, katastriüksuse sihtotstarve transpordimaa 100%). Planeeringuala suurus on u 1,15 ha.

Detailplaneeringu menetluse käigus on selgunud, et Hariduse tn 8 kinnistu planeerimine käesoleva detailplaneeringuga ei ole perspektiivne, mistõttu on kinnistu planeeringualast välja arvatud.

Detailplaneeringu eesmärgiks on alale ärihoonestuse kavandamine, sh transpordi kasutust teenindava hoone (tankla) ja infrastruktuuri rajamine koos ligipääsuteede, liikluskorraldus-, haljastus- ja tehnovõrkude lahendustega, vajadusel nähakse ette krundistruktuuri muutmine. Raba ja Lille tänava nurgale soovitakse kavandada kuni 5-korruseline hoone, mis ühtlasi oleks piirkonna arhitektuurne dominant. Lille tn 46 kinnistule soovitakse rajada kaubandusteenindushoone koos selle juurde kuuluva liiklus-, parkimis- ja teenindusalaga. Planeeringualale juurdepääs on kavandatud Raba, Hariduse ja Lille tänavatelt, kergliiklejatele lisaks otseühendusega Ehitajate tee kergliiklusteelt.

Pärnu linna asutusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt paikneb planeeringuala segahoonestuse maa-alal (S), kus on lubatav ametiasutuste, kultuuri-, spordi-, haridus- ja meelelahutusasutuste, kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutusasutuste, elamute, väikeettevõtluse ja büroohoonete, transpordi kasutust teenindavate hoonete, riigikaitsehoonete ja muude keskusesse sobiva maakasutuse juhtotstarbega alade kavandamine.

Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena, tankla rajamine on kooskõlas segahoonestuse maa-ala maakasutuse juhtotstarbega, tankla puhul on tegemist transpordikasutust teenindava hoonega.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid