Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


10.–24. juulini 2023 

• Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 05.06.2023 korraldus nr 393)

Luige tee 6 kinnistu katastriüksuse tunnus on 62401:001:1758, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 4528 m². Kinnistu on hoonestamata, alale on juurdepääs võimalik Luige teelt. Audru valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala reserveeritud elamualal EV, kus ehitusõiguse tagab kinnistu minimaalse pindalaga 1200 m2. Planeeritava kinnistu alal kehtib Raksipõllu detailplaneering (kehtestatud 2020), mille kohaselt on tegemist krundiga POS 16 (maakasutuse sihtotstarve elamumaa EP).

Huvitatud isiku sooviks on krundi üleplaneerimine ja jagamine kolmeks elamumaa kinnistuks ning uutele kinnistutele ühepereelamute kavandamine. Juurdepääs planeeringualale võimaldatakse Luige ja Räägu teelt.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistule sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide kavandamine, krundistruktuuri muutmine. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks nähakse ette elamumaa (EP). Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid