Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


10.–24. juulini 2023 

Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 19.06.2023 korraldus nr 423)

Planeeritavad kinnistud Seedri tn 13 ja 15 asuvad Pärnu muinsuskaitsealal (mälestise reg nr 27007) Seedri, Muuli, Toominga ja Söödi tänavate vahelises kvartalis.

Detailplaneeringule on koostanud muinsuskaitseeritingimused, mille kohaselt on kinnistute Seedri tn 13 ja Seedri tn 15 ümberkruntimine kolmeks kinnistuks lubatav. Planeeritav lahendus ühtib kunagise linnaarhitekti ja kvartali planeerija Olev Siinmaa 1931 aasta kruntimisplaaniga.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub planeeringuala väikeelamute maa-alal (Ev).

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kahe kinnistu ümberjagamine kolmeks kinnistuks, kinnistutele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide ja vajadusel servituudialade kavandamine.

Planeeritava ala üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa-ala (Ev), krundi kasutamise sihtotstarve üksikelamu maa (EP). Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid