Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. juulist 7. augustini 2023 

Riia mnt 183 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 03.07.2023 korraldus nr 450)

Planeeritav Riia mnt 183 kinnistu (katastriüksuse tunnus on 62513:176:0090, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1503 m2) külgneb vahetult Riia maanteega ja asub Papiniidu ning Riia maantee ristmiku lähikonnas. Kinnistu on hoonestamata, juurdepääs krundile tagatakse Riia maanteelt.

Planeeringualal on elektrivarustuse, veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni liitumine. Puuduvad sidevarust, soojustrass ja sademeveekanalisatsioon. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub planeeritav kinnistu segahoonestuse maa-alal (S).

Huvitatud isiku sooviks on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks, rajada krundile tehnoülevaatuse hoone, määrata hoonestusele arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused. Krundipiiride muutmist ei kavandata. Hoone ülemisele korrusele nähakse ette bürooruumid.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistule sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide ja vajadusel servituudialade kavandamine. Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneering koostatakse Pärnu linna asustusüksuse 2025+ üldplaneeringu kohasena.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid