Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


8.–22. augustini 2023

• Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 17.07.2023 korraldus nr 465)

Planeeritava A. H. Tammsaare pst 57 kinnistu katastriüksuse tunnus on 62513:167:0007, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 11725 m². Kinnistu on hoonestatud, sellel asub Pernova Loodusmaja koos juurde kuuluva välialaga. Planeeringualale juurdepääsud on Luule ja Kooli tänavalt, lisaks A. H. Tammsaare puiesteelt. Olemasoleva hoone on projekteerinud arhitektid Maarja Kask, Karli Luik ja Ralf Lõoke.

Planeeringuala vahetus läheduses asub riigikaitselise tähtsusega objekt (sisejulgeoleku hoone). Alale on rajatud 18 kohaline asfalteeritud parkla olemasoleva hoone teenindamiseks. Lisaks paikneb alaga otseselt külgneval Riia mnt 129 kinnistul spordihoonega ristkasutuses olev suuremahuline parkimisala.

Ala on haljastatud ning heakorrastatud vastavalt varasemalt koostatud projektmaterjalidele. Ala A.H.Tammsaare puiestee poolses osas on tihedam kõrghaljastatud ala, mujal krundi servades on üksikuid või grupeeritud kõrghaljastuselemente. Planeeringualal paikneb kinnistu tegevusala piirav erineva kõrgusega planguna kujundatud piirdetara.

Planeeringuala on varustatud vajalike tehnovõrkudega.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asub planeeringuala üldkasutatavate ehitiste maa-alal (Ü), valdav otstarve: valitsus- ja ametiasutused, kultuuri-, spordi-, haridus- ja meelelahutusasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, riigikaitsehooned, sakraalhooned ja muud sarnased avalikult kasutatavad hooned ning valdkondadega seotud rajatised.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide muutmine ja kommunikatsioonide planeerimine. Krundi kasutamise sihtotstarbeks nähakse ette ühiskondlike ehitiste maa 100%. Huvitatud isiku sooviks on kinnistu õuealale kavandada ca 30 inimest mahutav väliõppeklass, mis on harmoonilises kooskõlas kogu kompleksiga.

Hoone võimaldab korraldada õppe- ja huvitegevust, eelkõige kliimaõppe ja taastuvenergia alal. Ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide muutmine loob eeldused Keskkonnahariduskeskuse tegevuste paremaks korraldamiseks ning edaspidiseks jätkusuutlikuks arenguks.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on kinnistule sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide kavandamine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna asustusüksuse 2025+ üldplaneeringu kohasena.

Planeeringu koostajaks on Pärnu EKE Projekt OÜ, töö nr 23032 (Plan ID 116612).

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid