Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.–15. septembrini 2023

Hobuse tn 17 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 07.08.2023 korraldus nr 504)

Planeeritav kinnistu asub Pärnus Ülejõe linnaosas. Planeeringuala pindala on 1057 m². Juurdepääs alale on Hobuse ja Vahe tänavatelt. Kinnistu on L-kujuline ja hoonestatud. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt paikneb planeeringuala pereelamute maa-alal (EP).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Hobuse tn 17 kinnistu jagamine kaheks krundiks, kruntidele sobivaima hoonestusala ja ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ning ehituslike tingimuste määramine, lisaks liiklus- ja parkimislahenduse kindlaksmääramine, tehnovõrkude ning haljastuse põhimõtteline lahendamine.

Planeeringus tehakse ettepanek jagada kinnistu kaheks ristkülikukujuliseks krundiks selliselt, et ühele krundile jääb olemasolev hoonestus ning teine krunt, juurdepääsuga Vahe tänavalt, on kavas hoonestada.

Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena.

Planeeringu koostajaks on AB Control OÜ (töö nr A1934).


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid