Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


5.–19. septembrini 2023

• Lina tn 18 ja Lina tänav T6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 07.08.2023 korraldus nr 503)

Pärnu linnas Lina tn 18 kinnistu ja Lina tänav T6 kinnistu detailplaneeringu koostamine on algatatud Pärnu Linnavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 69 kui Pärnu linna üldplaneeringut 2001 – 2025 muutvana maakasutuse juhtotstarvete osas, pärast Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtima hakkamist menetletakse planeeringut edasi kui üldplaneeringuga kooskõlas olevat. 

Planeeritavad kinnistud asuvad Rääma linnaosas Niidu ettevõtluspiirkonnas Ehitajate tee ja Lina tn ristmikuga külgneval alal. Ala suurus kokku on 2943 m², millest Lina tn 18 kinnistu pindala on 1118 m² ja Lina tänav T6 kinnistu pindala on 1825 m².

Lina tn 18 kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, Lina tänav T6 katastriüksuse sihtotstarve on transpordimaa 100%, mõlema katastriüksuse üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on tootmise maa-ala (T).

Lina tn 18 kinnistu on hoonestatud. Lina tn 18 kinnistul asub olemasolev pereelamu koos kõrvalhoonega. Lina tänav T6 kinnistu on munitsipaalomandis. Alaga külgnev piirkond laiemalt on hoonestatud Niidu ettevõtluspiirkonnale omaste äri- ja tootmishoonetega. Planeeringuala paikneb Ehitajate tee, Raba, Savi ja Lina tänavate vahelises kvartalis. Alast lõuna suunas paikneb Ehitajate tee ning selle ääres paiknevad 35-110kV maakaabel- ja õhuliinid koos kaitsevööndiga.

Alal kehtivaid või koostamisel olevaid detailplaneeringuid pole.

Detailplaneeringuga kavandatakse Lina tn 18 kinnistu sihtotstarbe muutmist tootmis- ja ärimaaks. Nähakse ette olemasoleva elamu ning abihoonete likvideerimine ning uue hoone ehitamine. Leitakse haljastuse, heakorra, tehnovõrkude, liikluse ja parkimise korraldamiseks põhimõtteline lahendus. Juurdepääs krundile on võimalik tagada Lina tänavalt läbi Lina tänav T6 kinnistu. Kuna piirkond on peamine Pärnu tootmispiirkond ning planeeritav ala asub teiste tootmisettevõtete vahel, on planeeringus esitatud lahendus piirkonda sobilik.

Planeeringu koostajaks on AB Control OÜ (töö nr A2204).


 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205 
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak 
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid