Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. novembrist 7. detsembrini 2023 

Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 13.11.2023 korraldus nr 732)

Detailplaneeringu ala asub Pärnu linnas Niidu tööstuspiirkonnas ja hõlmab kinnistuid Niidu tn 11, Arukase tn 6a // Niidu tn 11a (Niidu tn 11a), Kase tn 15, Kase tn 15a (Arukase tn 2), Arukase tn 8 (Arukase tn 3), Arukase tn 10 (Arukase tn 5), Arukase tn 12 (Arukase tn 5), Arukase tn 14 (Arukase tn 7), Arukase tn 14a (Arukase tn 7a), Arukase tn 20 (Arukase tn 9), Arukase tn 20a (Arukase tn 9a), Kase tn 23, Kase tn 25, Arukase tänav T3 (Arukase tänav T1), Kase tänav T7 (Arukase tänav T2), Kase tänav T6 (Arukase tänav T3), Arukase tänav T2 (Arukase tänav T4) ja Arukase tänav T4 (Ristiku tänav T1). Ala suurus on 243 796 m2.

Juurdepääs planeeringualale on võimalik Niidu, Kase ja Arukase tänavatelt. Naabrusesse jääb Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee (Pärnu linna Ehitajate tee), mille kaitsevöönd (50 m) planeeringualale ei ulatu. Alal asuvatest kinnistutest on hoonestatud Niidu tn 11 ja Arukase tn 6 // Niidu tn 11a kinnistud.

Planeeringuala läbib Niidu oja, mis on alal osaliselt torustatud. Planeeringualal kehtib Niidu tn 11a, Arukase tn 1, Kase tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneering ning Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneering, mille kohaselt on ette nähtud Niidu oja sulgemine kogu planeeringuala ulatuses kollektorisse. Seega ei ulatu planeeringu rakendumisel planeeringualale avatud veekogust lähtuvad veekaitselised kitsendused.

Huvitatud isiku eesmärgiks on kinnistute liitmine, mille tulemusena moodustuksid suuremad ärija tootmiskinnistud. Planeeringuga ei muudeta kehtivat üldplaneeringut, samuti kehtivate detailplaneeringutega määratud ehitusõigusi ega kinnistute kasutusotstarbeid. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on krundistruktuuri muutmine, vajadusel kinnistu(te)le sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide ja servituudialade kavandamine.

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kohaselt asuvad planeeritavad kinnistud tootmise maa-alal (T), detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialistid
Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid