Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu linnavalitsus ja Tori vallavalitsus menetlevad ühiselt Pärnu linna Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali (RB) detailplaneeringut.

Kavandatava RB kompleksi ala ei järgi omavalitsuste piire ning ulatub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumile. Planeeritava kompleksi suurem osa jääb Pärnu linna territooriumile. Nii keskkonnamõjude terviklikumaks hindamiseks kui halduskoormuse vähendamiseks on Pärnu linnas ja Tori vallas läbi viidud ühine mõjude hindamise ja detailplaneeringu menetlemise protsess.

Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali (RB) detailplaneeringu avalik väljapanek Pärnu linnas ja Tori vallas toimus 14. detsembrist 2023 kuni 19. jaanuarini 2024. Väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta viis ettepanekute ja arvamustega avaldust.

Avaliku väljapaneku tulemuste ühine avalik arutelu toimub 1. märtsil 2024 kell 14
Pärnu linnavalitsusesm (Suur-Sepa  16, I korruse saalis nr 103)


• Rail Balticu infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ja KSH aruande vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 16.11.2023 nr 44)
• RB Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali DP ja KSH materjalid

Planeeringuala paikneb Pärnu linnas Niidu ettevõtluspiirkonnas, Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ja selle lähiümbruses sh osaliselt Tori valla territooriumil, põhjasuunda jääb Rääma raba ja vahetusse naabrusesse kagu suunas jääb Tori valla Tammiste küla. Planeeringuala suurus tervikuna on ~133 ha, millest Pärnu linnas paikneb ~103 ha ja Tori vallas ~30 ha.

Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks on määrata RB raudtee põhitrassi äärde ehitusõigus RB infrastruktuuri hoolduskeskuse ja kaubaterminali hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning siduda piirkonna arendus Niidu ettevõtluspiirkonnaga. Täiendavalt määratakse ehitusõigus lao- ja logistikapargi hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Tagatakse avalik juurdepääs puhkemetsale, Rääma rabasse rajatavale loodusrajale ning Tammiste piirkonnale.

Tulenevalt perspektiivsest hoonestamisvõimalusest on maa-ala jagatud 33 krundiks, millest 30 paiknevad Pärnu linnas ja 3 Tori vallas. Põhilised alale kavandatavad krundi kasutamise sihtotstarbed on tootmishoone maa, raudteemaa, logistikakeskuse maa, laohoone maa, kaitsehaljastuse maa, tee- ja tänava maa-ala, looduslik haljasmaa.

Detailplaneering võib kaasa tuua planeeringualale jääva kinnisasja või selle osa avalikes huvides omandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse.

Detailplaneeringu maakasutuse lahendus ning hoonestuse, haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtted vastavad kehtivale Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringule. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks Niidu oja kalda ehituskeeluvööndi osas, ettepanek on vähendada Niidu oja lähteosa kalda ehituskeeluvööndi ulatust ca 83,5 m võrra. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Sauga valla üldplaneeringu muutmiseks kuna kavandatud tegevus paikneb rohevõrgustiku alal.

Kõnesoleva detailplaneeringu koostamisega paralleelselt algatati keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine. Detailplaneeringu ja KSH raames on teostatud mitmeid täiendavaid uuringuid ja hinnanguid: müra- ja vibratsiooniuuring, liiklusuuring, metsa botaaniline inventuur, linnustiku inventuur, ulukiuuring, planeeringuala keskkonnaseisundi hinnang, pinnasevee ärajuhtimise eksperthinnang, Rääma kassikaku püsielupaiga eksperthinnang.

Leevendavate meetmete rakendamisel ei kaasne kavandatava tegevusega olulist ebasoodsat mõju piirkonna rohevõrgustikule ja elustikule. Järeldati, et võimalik müra koosmõju on väike ning määravaks saab RB raudtee põhitrassi poolt tekitatav liiklusmüra, mille vähendamiseks on kavandatud müratõkked põhitrassi äärde. Mürahäiringu negatiivse mõju vähendamiseks kassikaku püsielupaigale on RB kaubaterminali territooriumist põhja ja loode poole kavandatud pinnasevall ja müratõkkesein.

Ajakohastati varem teada ja keskkonnaregistrisse kantud vääriselupaikade (VEP) andmeid ning tehti ettepanekuid piiride korrigeerimiseks. Olemasolevate VEPide raadamise korral tuleb lähipiirkonnas leida samaväärsed kompensatsiooniala(d).

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid