Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Planeeringute avalikustamised, teated

Väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
• Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 104.
• Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.
• Avalikud arutelud toimuvad üldjuhul Pärnu linnavalitsuse I korruse ruumis 103 (osavaldade planeeringute arutelud osavallakeskustes)

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee29. jaauarist 1. märtsini 2024

Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 09.01.2024 otsus nr 2)

Detailplaneeringu koostamise eesmärgid: planeeritaval alal moodustatakse 10 elamukrunti, transpordimaa krunt ning üldkasutatava maa ja ärimaa krunt. Planeeritav ala hõlmab käesoleval ajal järgmisi olemasolevaid maaüksuseid: Jõeserva tee 23b, 23c, 42a; Pajuvälja tee 41a, Jõeserva tee ja Pajuvälja tee osaliselt. Planeeritava ala pindala on kokku ca 4,8 ha.

Planeeritavad maaüksused on hoonestamata, valdavalt lagedad rohumaad, osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääsud alale on võimalikud Põllu tänavalt ja Pajuvälja teelt. Planeeritav ala asub üleujutusohuga piirkonnas. Maa-alal puuduvad tehnovõrgud, va veetrass, mis kulgeb Põllu tänavalt mööda Pajuvälja teed kuni Pajupera tee maaüksusteni. Pajuvälja tee ja Pajupera tee 1 maaüksuste piirile on rajatud tuletõrje tiik.

Audru valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks elamumaa (EV). Planeeritaval alal kehtib Teeserva ja Pajuvälja kinnistute detailplaneering ning Lehtmetsa kinnistu osaline detailplaneering.

Planeeringuga kavandatakse lisaks elamukruntidele paadisilla (ujuvkai), kaldakindlustuse ja paatide veeskamise koha rajamist. Looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 5 p 2 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud ranna kindlustusrajatisele ning sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele. Lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega.

Keskkonnaameti seisukoht on, et paatide veeskamise koha (slipi) puhul on tegemist rajatistega, mille puhul nimetatud erand ei kehti ja seda saab rajada vaid Keskkonnaameti nõusolekul läbi ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse. Tulenevalt eeltoodust on vajalik paatide veeskamise koha kavandamisel vähendada kehtivat ehituskeeluvööndit ja seega teha ettepanek Audru valla üldplaneeringu muutmiseks.

Linnal avalikuks kasutuseks olevate rajatiste väljaehitamiseks kohustust ei teki.


 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Planeeringute peaspetsialistid
Ülle Tuulik
527 4205
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Maia-Liisa Kasvandik
529 1225
maia-liisa.kasvandik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Aleksander Saak
521 4486
aleksander.saak[at]parnu.ee

Üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK
PLANK kogub kokku ja säilitab kõik kehtestatud planeeringud olenemata planeeringu liigist.

planeeringud.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid