Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linn algatas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise koos vajalike uuringute läbiviimisega Pärnu linnavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 51. Pärnu linnas jääb eriplaneeringu ala Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile, suurus on 113,7 km². 

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja leidmiseks viidi läbi vastav hankemenetlus. 

Tori valla eriplaneeringu keskkonnamõju ja strateegilise hindamise koostamine algatati Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele.

Eesmärk
Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Mõlema omavalitsuse eriplaneeringud on algatatud tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad, seega koostatakse neile keskkonnamõju strateegiline hindamine ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju. 

• Planeeringu dokumendid
• Põlendmaa tuulepargi tuvustus


Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)

Eriplaneeringute LS ja KSH VTK avalik väljapanek ja arutelud
• Avalik väljapanek toimus 12. juulist 9. septembrini 2021
• Avalik arutelu toimus 4. augustil 2021 kell 15–17
• Ettepanekuid sai esitada 9. septembrini 2021
• Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. oktoobril 2021

Väljapaneku käigus laekus kokku 11 kirja. Oma seisukohad esitasid kolm ministeeriumit, kuus ametiasutust, üks ettevõte ja ühise kirjana kaks eraisikut. Kaks ametkonda andsid teada, et nad peavad avalikustatud dokumente piisavaks.

Enim käsitleti maardlate ja kaitsealuste alade kattumist eriplaneeringu alaga ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumendi vormistamisele ning ettepanekute alusel muudeti dokumendi struktuuri eristades lähteseisukohtade osa eraldi peatükki. Planeeringusse laekus väärtusliku sisendina ka Transpordiameti poolne info, et piirkonda kavandatavad tuulikud võivad hakata mõjutama Pärnu lennuvälja instrumentaalprotseduure.Mõju võimalikkus selgitatakse koostöös Transpordiametiga.

• Väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud

• Kõikide laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda polendmaatuulepark.ee.


Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamise järgselt koostati eriplaneeringu keskkonnamõju hindamise esimese etapi aruanne.

Vastavalt Planeerimisseadusele §105 kooskõlastati eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH esimese etapi aruanne valitsusasutustega ning küsiti täiendavaid arvamusi huvitatud isikutelt augustist kuni septembrini 2022. Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel täiendati ja tehti vajalikud muudatused eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõus ja KSH esimese etapi aruandes.

• Eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek toimus 24. novembrist 2022 15. jaanuarini 2023
• Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 21. veebruaril 2023 kl 15.30
Väljapaneku materjalid
Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 20.04.2023 otsus nr 18)


Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande vastuvõtmisele järgneb II etapp ning detailse lahenduse väljatöötamine. Esmast eskiislahendust tutvustati 20. novembril 2023.

Eriplaneeringu teise etapi esmane eskiisjoonis
• polendmaatuulepark.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid