Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linnavolikogu algatas 18.06.2020 otsusega nr 51 tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise koos vajalike uuringute läbiviimisega. 

Planeeringuala koosneb Pärnu linna Paikuse osavalla Põlendmaa külast ja Seljemetsa küla territooriumi osast. Planeeringuala suurus on 113,7 km². 

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Hinnanguline elektrituulikute pargi suurus on 800ha, millele soovitakse kavandada kuni 7 tuulikut kõrgusega kuni 290m. Pärnu linna haldusalal kehtivates üldplaneeringutes enam kui 30m kõrguste tuulikutega tuuleparkide asukohti määratud ei ole. Kogu omavalitsuse haldusala hõlmava üldplaneeringu koostamine on algatatud Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Planeeringu sisuline koostamine on algusjärgus.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja leidmiseks viiakse läbi vastav hankemenetlus. 

Eriplaneering koostatakse kooskõlas Paikuse üldplaneeringuga. Eriplaneeringuga võib põhjendatud juhul teha ettepaneku Pärnu maakonna planeeringu muutmiseks.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 18.06.2020 otsus nr 51)


Eriplaneeringu avalik väljapanek ja arutelud

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja arutelud

Pärnu linna eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Pärnu Linnavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 51 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Eriplaneeringu ala jääb Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks.

Tori valla eriplaneeringu keskkonnamõju ja strateegilise hindamise koostamine algatati Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks Tori valla kaguosas ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Eelneva alusel on mõlema omavalitsuse eriplaneeringud algatatud tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad, seega koostatakse neile keskkonnamõju strateegiline hindamine ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju.

Tuulepargi planeerimise eesmärk on elektrituulikute abil toota taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on u 800 ha ja rajada soovitav tuulepark koosneb kuni 12-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuuliku kaugus lähimast elamust võimalusel alates 1 km või müranormi piirides, v.a kui tuulik asub lähemal kui 1 km omaniku nõusolekul. Planeeritav tuulepark võib koosneda ka mitmest eraldiseisvast elektrituulikute grupist (tuulepargist) samal eelvaliku alal, millel on eraldi liitumispunkt, elektri-ja sidevõrk ning vajadusel ka juurdepääsuteede võrk. Tuulepargi liitumine toimub 110 kV alajaama. Tuulepargi alajaama ja elektrivõrguga liitumispunkti vahelise õhuliini pikkus võib olla kuni 15 km.

» Planeeringu materjalid (www.polendmaatuulepark.ee)
» Avalik väljapanek toimus 12. juulist 9. septembrini 2021
» Avalik arutelu toimus 4. augustil 2021 kell 15–17
» Ettepanekuid sai esitada 9. septembrini 2021
» Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. oktoobril 2021

Väljapaneku käigus laekus kokku 11 kirja. Oma seisukohad esitasid kolm ministeeriumit, kuus ametiasutust, üks ettevõte ja ühise kirjana kaks eraisikut. Kaks ametkonda andsid teada, et nad peavad avalikustatud dokumente piisavaks.

Enim käsitleti maardlate ja kaitsealuste alade kattumist eriplaneeringu alaga ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumendi vormistamisele ning ettepanekute alusel muudeti dokumendi struktuuri eristades lähteseisukohtade osa eraldi peatükki. Planeeringusse laekus väärtusliku sisendina ka Transpordiameti poolne info, et piirkonda kavandatavad tuulikud võivad hakata mõjutama Pärnu lennuvälja instrumentaalprotseduure.Mõju võimalikkus selgitatakse koostöös Transpordiametiga.

» Väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud
» Kõikide laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda polendmaatuulepark.ee.


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid