Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

(koostamisel)

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja selle KSH. Teemaplaneeringu ala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee - ja kaldaala suudmest Kurgjani. 
Teemaplaneeringu algatamine (Vabariigi Valitsuse 15.01.2021 korraldus nr 15)
• KSH väljatöötamise kavatsus
• Teemaplaneeringu dokumendid ja lisainfo


(koostamisel)

Teemaplaneeringu ja KSH algatamise otsus koos lähteülesandega
• Teemaplaneeringu KSH programm
• KSH aruande eelnõu 
• Seletuskiri (2012)
• Eskiisi tutvustamise arutelu protokollid: 23.03.2010 ; 18.06.201026.01.2011 ;  07.06.2012
• Mürataseme hinnang 
• Varjude ulatuse ja kestuse hinnang 
• Fotomontaažid
• Planeeringulahenduse kaardid: 2012 ; 2013


Teemaplaneeringu ja KSH koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
Teemaplaneeringu materjalid (POL)


Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine
• Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule
• Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule
• Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

• Lähteseisukohad
• Teemaplaneeringu algatamine (Audru Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 33)
Teemaplaneeringu vastuvõtmine (Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsus nr 54)
Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt (22.02.2017)
Teemaplaneeringu kehtestamine (Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14) ; otsuse lisa (.zip)


Seletuskiri
Elamupiirkondade skeem M 1:10 000


Veebilehel kasutatakse küpsiseid