Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele
 

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+

Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linna asustusüksus (33,15 km²). Üldplaneering on linna olulisim ruumilise arengu dokument, mille eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste ehitus- ning kasutustingimuste seadmine, mis on aluseks edasiste ruumiliste otsuste tegemisel. 

Uus üldplaneering rõhutab elava ja hästi ligipääsetava linnakeskuse, kvaliteetse linnaruumi ja säästlikult toimivate võrgustike olulisust linna ruumilisel arendamisel üldplaneeringuga nähakse ette paindlikum maakasutus ning seatakse täpsemad tingimused kõrge kvaliteediga linnaruumi arenguks.

Üldplaneering võeti esimest korda vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu. Uuesti võttis Pärnu linnavolikogu üldplaneeringu vastu 6. veebruari 2020 otsusega nr 2 ning suunas selle avalikule väljapanekule. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek algas 2. märtsil 2020, kuid peatus eriolukorra tõttu 3. aprilllil ning arutelu lükkus edasi. Avalik väljapanek jätkus 11. maist 1. juunini 2020. 

Väljapaneku käigus laekus üle 300 arvamuse ja ettepaneku 60-lt erinevalt isikult, neist viis olid laiemaid huvisid esindavad mittetulundusühingud. Planeeringulahendusele esitatud ettepanekutes puudutati peamiselt teemasid, mis seostusid kõrghoonete kavandamise võimalustega Pärnusse, arengualadele kavandatavate arengualternatiividega, ajalooliselt välja kujunenud linnamiljöö säilimisega ja haljasalade ning elurikkuse arendamisega.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. juunil 2020. Toimus elav diskussioon planeeringut ja linna arengut puudutavate küsimuste üle. Arutelu käigus esitati ka täiendavaid ettepanekuid, mille osas linnavalitsus kujundab seisukoha. 

Üldplaneering 2025+ kehtestati Pärnu linnavaolikogu 20. mai 2021 otsusega nr 21. 

• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Kontaktisik: linnaarhitekt Henri Eessalu, 444 8348, henri.eesalu[at]parnu.ee
• KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Kontaktisik: Jaak Järvekülg, 5567 4693, jaak[at]hendrikson.ee


Üldplaneeringu menetlus, dokumendid

Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ kehtestamine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 21) (seletuskiri, joonised otsuse lisadena)
Planeeringu abimaterjalid 

Planeeringu menetlus
Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad (Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsus nr 60)
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 05.01.2009 korraldus nr 7)
Üldplaneeringu 2025 vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36)
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsus nr 2)
Planeeringu varasema menetluse dokumendid (2007–2014)

Loe ka:
• 19.05.21 Henri Eessalu: Uue üldplaneeringuga kaob hulk bürokraatiat (Pärnu Postimees)
Rainer Aavik, Kas me sellist Pärnut tahtsimegi?Pärnu linna üldplaneering 2001–2025 (kehtetu)

Üldplaneering 2001–2025
Ülplaneeringu seletuskiri - alused ja põhimõtted
Maakasutusplaanid ja legend
Tehnovõrkude kaardid ja legend
Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud


 

 

 

 

 

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Veebilehel kasutatakse küpsiseid