Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 6 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Kogu omavalitsuse üldplaneering ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Pärnu linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks. 

Peale üldplaneeringu algatamist koostatakse üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise välja töötamise kavatsus. Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeeringu koostamise algusetapis koostatav dokument, milles käsitletakse üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

KSH väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. KSH väljatöötamise kavatsuses märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendumisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave.

Ideekorje

Üldplaneeringu lähteseisukohtadele täiendava sisendi andmiseks sai esitada ettepanekuid 18. jaanuarist 31. märtsini 2021.  Vaata lähemalt: Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele


Ettepanekute küsimine üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Linnavalitsus ootab ettepanekuid koostatava Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH VTK
• Ettepanekuid saab esitada 31. jaanuarini 2022
• Ettepanekud koos hinnanguga KSH välja töötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta palume saata e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Kaasamine

• Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kes on avaldanud selleks soovi. 
• Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot personaalselt, siis palume selleks Pärnu linnavalitsusele esitada sooviavaldus koos kontaktandmetega. 
• Teated edastatakse avalduses esitatud e-posti aadressile (postiaadressile väljastatakse teated üksnes juhul, kui isikul puudub võimalus elektroonsete kanalite kasutamiseks) 
• Eraisikute puhul lisatakse kaasamiskavasse nimi, kontaktandmeid ei avalikustata

• Sooviavalduse veebivorm
• Sooviavalduse blankett (arvutis või paberil täidetav)
 Koostöötegijate ja kaasatavate isikute nimekiri (11.2020 seisuga, jooksvalt täiendatav)

• Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu
• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus
• Kontaktisik: linnaarhitekt Henri Eessalu, 444 8348, henri.eesalu[at]parnu.ee

ÜP ja KSH koostamise etapid ja eeldatav tegevuse aeg
ALGATAMINE

21. juuni 2018 

1. ÜP LS ja KSH VTK koostamine  

2021 I poolaasta

- koostamine  

jaanuar–märts 2021

- ideekorje 

jaanuar–märts 2021 

- ettepanekute küsimine

detsember 2021

- täiendamine

jaanuar 2022 

- avalikustamine linna veebilehel

veebruar 2022

2. ÜP eelnõu ja KSH aruande koostamine ja avalikustamine

2022–2023  

- koostamine

veebruar 2022–2023

- avalik väljapanek

veebruar–märts 2023

- täiendamine

mai–detsember2023 

- avalikud arutelud

mai 2023 

3. ÜP eelnõu ja KSH aruande kooskõlastamine

jaanuar 2024 

4. ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine ja avalikustamine

2024–2025

- vastuvõtmine

mai 2024 

- avalik väljapanek

juun–-august 2024 

- täiendamine

september 2024 

- avalik arutelu

oktoober 2024 

- esitamine ministeeriumile heakskiitmiseks

jaanuar 2025

KEHTESTAMINE

mai 2025 

Lühendid:
ÜP – üldplaneering
LS - lähteseisukohad
KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine
VTK - väljatöötamise kavatsusPlaneerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Linnaarhitekt
Henri Eessalu
Suur-Sepa 16, kab 321
444 8348
henri.eesalu[at]parnu.ee

YP2035 tegevuskava2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid