Jäta menüü vahele

Koostamisel Pärnu linna üldplaneering 2035+

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 4 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks - arendada Pärnu haldusterritooriumi terviklikult, panna paika piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades ruumilise arengu põhimõtted ning seada nende täide viimiseks vajalikud tingimused.

• Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu
• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus
• Kontaktisik: arhitekt-planeerija Alice Närep, 444 8352, alice.narep[at]parnu.ee


Lühendid: ÜP – üldplaneering, LS - lähteseisukohad, KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine, VTK - väljatöötamise kavatsus


Algatamine
Kogu omavalitsuse üldplaneering ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Pärnu linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Algatamisele järgneb koostamine.

Koostamine
 jaguneb suures plaanis nelja etappi:
1. etapp - Lähteseisukohad: ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine (jaanuar 2021 – oktoober 2022)
2. etapp - Eskiislahendus: ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine ja avalikustamine (juuni 2022 – detsember 2023)
3. etapp - Põhilahendus: ÜP ja KSH aruande põhilahend use väljatöötamine ja vastuvõtmine (jaanuar – mai 2024)
4. etapp - Põhilahendus: ÜP ja KSH aruande põhilahenduse avalikustamine ja täiendamine (juuni 2024 – jaanuar 2025)

Pärast vajalike protsesside läbiviimist üldplaneering kehtestatatakse (mai 2025).


Läbitud on 1. etapp - lähteseisukohad
• Aprillis 2022 avalikustati lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus koos ideekorje ettepanekutega
• Aprillis ja mais toimusid piikondlikud arengupäevad osavaldades. 
• Vaata lähemalt: ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

Käimas on 2. etapp - eskiislahendus
• Juunist augustini tegeletakse alusandmete (olemasolevate materjalide) ja ettepanekute analüüsimisega, uuringute kaardistamise ja eskiislahenduse vormistamisega. 
• Vaata lähemalt: ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine ja avalikustamine
YP2035 skeem• Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kes on avaldanud selleks soovi. 
• Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot personaalselt, siis palume selleks Pärnu linnavalitsusele esitada sooviavaldus koos kontaktandmetega. 
• Teated edastatakse avalduses esitatud e-posti aadressile (postiaadressile väljastatakse teated üksnes juhul, kui isikul puudub võimalus elektroonsete kanalite kasutamiseks) 
• Eraisikute puhul lisatakse kaasamiskavasse nimi, kontaktandmeid ei avalikustata

• Sooviavalduse veebivorm
• Sooviavalduse blankett (arvutis või paberil täidetav)
 Koostöötegijate ja kaasatavate isikute nimekiri (06.2022 seisuga)


• Ideekorje üldplaneeringu lähteseisukohtadele toimus 18. jaanuarist 31. märtsini 2021
• Kõigil huvilistel oli võimalik teha koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid. Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust. 
• Vaata lähemalt: Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele


Üldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

ÜP 2035+ tegevuskava

Veebilehel kasutatakse küpsiseid