Jäta menüü vahele

(kogu omavalitsuse üldplaneering)

Pärnu linnast sai peale ühinemist ühe suurima territooriumiga omavalitsusi Eestis (858,07 km2). Kogu omavalitsuse territooriumil kehtib kokku 4 üldplaneeringut ja 3 teemaplaneeringut, mis on koostatud erineval ajal ning sisaldavad ajastu vaimust ning kehtinud õigusruumist tulenevaid põhimõtteid ning tingimusi.

Eesmärk
Uue üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning omavalitsuse sidumine üheks tervikuks - arendada Pärnu haldusterritooriumi terviklikult, panna paika piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades ruumilise arengu põhimõtted ning seada nende täide viimiseks vajalikud tingimused.

• Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Pärnu linnavolikogu
• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus
• Kontaktisik: arhitekt-planeerija Alice Närep, 444 8352, alice.narep[at]parnu.ee


 NB! Tulekul üldplaneeringu arengupäevad 2022

Mõtle kaasa ning tule ja aita kujundada oma kodukandi tulevikku ja ruumi enda ümber!
• Tõstamaal 30. aprillil kell 11 (Tõstamaa rahvamajas, Varbla mnt 3)
• Paikusel 4. mail kell 17 (Paikuse osavallakeskuses, Pärnade pst 11)
• Audrus 11. mail kell 17 (Audru osavallakeskuse saalis, Pärna allee 7)
• Keskuslinna piirkonna arengupäeva toimumisaeg täpsustub (suvi-sügis)

Vaata lisaks:
28.04.22 Osavaldade elanikud, aidake kujundada oma kodukandi tulevikku!
28.04.22 Kujundame kodukandi tulevikku (Pärnu Postimees, tellijale)


Kaasamine

• Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kes on avaldanud selleks soovi. 
• Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot personaalselt, siis palume selleks Pärnu linnavalitsusele esitada sooviavaldus koos kontaktandmetega. 
• Teated edastatakse avalduses esitatud e-posti aadressile (postiaadressile väljastatakse teated üksnes juhul, kui isikul puudub võimalus elektroonsete kanalite kasutamiseks) 
• Eraisikute puhul lisatakse kaasamiskavasse nimi, kontaktandmeid ei avalikustata

• Sooviavalduse veebivorm
• Sooviavalduse blankett (arvutis või paberil täidetav)
 Koostöötegijate ja kaasatavate isikute nimekiri (04.2022 seisuga)


Lühendid: ÜP – üldplaneering, LS - lähteseisukohad, KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine, VTK - väljatöötamise kavatsus


Algatamine

Kogu omavalitsuse üldplaneering ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Pärnu linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63

Algatamisele järgneb üldplaneeringu koostamine, mis jaguneb suures plaanis nelja etappi:
1. ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine 
2. ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine ja avalikustamine 
3. ÜP ja KSH aruande põhilahenduse väljatöötamine ja vastuvõtmine
4. ÜP ja KSH aruande põhilahenduse avalikustamine ja täiendamine 

Pärast vajalike protsesside läbiviimist üldplaneering kehtestatatakse.


1. etapp. Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

Jaanuar 2021 – oktoober 2022
Peale üldplaneeringu algatamist koostatakse üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus.

Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeeringu koostamise algusetapis koostatav dokument, milles käsitletakse üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

KSH väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. KSH väljatöötamise kavatsuses märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendumisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave.

Tegevuskava
• ÜP lähteseisukohtade ja KSH VTK koostamine ja ideekorje (jaanuar – märts 2021)
• ettepanekute küsimine (jaanuar 2022)
• täiendamine (veebruar – märts 2022)
• avalikustamine (aprill 2022)
• esialgse eskiislahenduse tutvustamine avalikkusele (oktoober 2022)


Ideekorje üldplaneeringu lähteseisukohtadele
• Ideekorje üldplaneeringu lähteseisukohtadele toimus 18. jaanuarist 31. märtsini 2021
• Kõigil huvilistel oli võimalik teha koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid. Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust. 
• Vaata lähemalt: Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele


Ettepanekute küsimine lähteseisukohtadele
• Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta sai ettepanekuid esitada 31. jaanuarini 2022
Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH VTK
Esitatud ettepanekud, arvamused


ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuses ja ideekorje tulemused

• Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
• Lisa 1: Mõjutatava keskkonna ülevaade ja seos KSH-s käsitletavaga
• Lisa 2: Esialgne võimalik juhtotstarve jaotus
• Lisa 3: Ideekorje käigus laekunud ettepanekud ja Pärnu linnavalitsuse seisukohad ettepanekute kohta
• Lisa 4: Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele esitatud ettepanekud ja arvamused ning omavalitsuse seisukoht

Tutvu: ÜP lähteseisukohtade ja KSH VTK ja ideekorje tulemused2. etapp. Eelnõu koostamine ja avalikustamine

Juuni 2022 – detsember 2023
• ÜP eelnõu ja KSH aruande eelnõu väljatöötamine sh vajalike uuringute läbiviimine (juuni 2022 – veebruar 2023)
• eelnõu avalik väljapanek (märts – aprill 2023)
• laekunud arvamuste osas seisukoha kujundamine ja arvamustele vastamine (mai 2023)
• eelnõu avalikud arutelud (juuni 2023)3. etapp. Põhilahenduse väljatöötamine ja vastuvõtmine

 Jaanuar – mai 2024
• täienduste sisseviimine ja täiendavate lahenduste väljatöötamine (juuni – detsember 2023)
• esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks (jaanuar 2024)
• laekunud kooskõlastuste ja arvamuste osas seisukoha kujundamine ja ÜP ja KSH aruande täiendamine (veebruar – aprill 2024)
• ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine (mai 2024)4. etapp. Põhilahenduse avalikustamine ja täiendamine 

Juuni 2024 – jaanuar 2025
• avalik väljapanek (juuni – august 2024)
• Laekunud arvamuste osas seisukoha kujundamine ja arvamustele vastamine (september 2024)
• avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (oktoober 2024)
• täiendamine (november – detsember 2024)
• esitamine ministrile heakskiitmiseks (jaanuar 2025) Kehtestamine 

Mai 2025


Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Üldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

ÜP 2035+ tegevuskava

Veebilehel kasutatakse küpsiseid