Jäta menüü vahele

Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

Jaanuar 2021 – oktoober 2022
Üldplaneeringu lähteseisukohad on planeeringu koostamise algusetapis koostatav dokument, milles käsitletakse üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

KSH väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. KSH väljatöötamise kavatsuses märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendumisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave.

Tegevuskava
• ÜP lähteseisukohtade ja KSH VTK koostamine (jaanuar – märts 2021)
• ideekorje (jaanuar – märts 2021)
• ettepanekute küsimine lähteseisukohtadele (jaanuar 2022)
• täiendamine (veebruar – märts 2022)
• lähteseisukohtade ja KSH VKT ning ideekorje tulemuste avalikustamine (aprill 2022)
• piirkondlikud arengupäevad (aprill – mai 2022)


Ideekorje üldplaneeringu lähteseisukohtadele

• Ideekorje üldplaneeringu lähteseisukohtadele toimus 18. jaanuarist 31. märtsini 2021
• Kõigil huvilistel oli võimalik teha koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid. Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust. 
• Vaata lähemalt: Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele


Ettepanekute küsimine lähteseisukohtadele

• Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta sai ettepanekuid esitada 31. jaanuarini 2022
Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH VTK
Esitatud ettepanekud, arvamused


ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuses ja ideekorje tulemused

• Pärnu linna üldplaneeringu 2035+ lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
• Lisa 1: Mõjutatava keskkonna ülevaade ja seos KSH-s käsitletavaga
• Lisa 2: Esialgne võimalik juhtotstarve jaotus
• Lisa 3: Ideekorje käigus laekunud ettepanekud ja Pärnu linnavalitsuse seisukohad ettepanekute kohta
• Lisa 4: Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele esitatud ettepanekud ja arvamused ning omavalitsuse seisukoht

Tutvu: ÜP lähteseisukohtade ja KSH VTK ja ideekorje tulemused


Arengupäevad

2022. aasta aprillis ja mais toimusid osavaldades üldplaneeringu arengupäevad, kus kohalikud said kodukandi tuleviku kujundamisele kaasa rääkida. Keskuslinna piirkonna arengupäeva toimumisaeg täpsustub (suvi-sügis)

Vaata lisaks:
26.05.22 Üldplaneeringu arengupäevadel arutleti Pärnu osavaldade tuleviku üle
28.04.22 Osavaldade elanikud, aidake kujundada oma kodukandi tulevikku!
28.04.22 Kujundame kodukandi tulevikku (Pärnu Postimees, tellijale)
26.04 22 Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna arhitekt-planeerija Alice Närep Pärnu linna üldplaneeringust 2035+ (Tre Raadio saade "Pärnu pooltund")

Üldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

ÜP 2035+ tegevuskava

Veebilehel kasutatakse küpsiseid