Jäta menüü vahele

Koostamisel oleva, kogu Pärnu linna hõlmava üldplaneeringu eesmärgiks on arendada Pärnu haldusterritooriumi terviklikult, panna paika piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades ruumilise arengu põhimõtted ning seada nende täide viimiseks vajalikud tingimused.

Üldplaneeringu koostamise raames viis linnavalitsus 18. jaanuarist 31. märtsini 2021 läbi ideekorje, mille eemärgiks oli kaasata üldplaneeringu visiooni väljatöötamisse linnaelanikke ning saada seeläbi väärtuslikku sisendit üldplaneeringu lähteseisukohtadele.

Ideekorje perioodil oli kõigil huvilistel võimalik teha koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid kaardirakenduse kaudu. Kokku esitati 455 ettepanekut. 

125 ideed tuli parkide, rohealade ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruumi valdkonda, 97 ettepanekut ehituse ja arendustegevuse ning 54 ettepanekut üldkasutavate teenuste valdkonda. Kümmekond ettepanekut tehti väärtuslike üksikobjektide ja aladega seoses ning 32 ettepaneku puhul puudus konkreetne teemavaldkond.

Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust.

Täname kõiki, kes oma mõtted esitasid!

Linnavalitsuse vastused esitatud ettepanekutele avaldame peagi ideekorje kaardirakenduses.

Vaata lisaks:
Esitatud ideed
Üks Pärnu ja üks üldplaneering (Henri Eessalu, endine Pärnu linnaarhitekt)
Üldplaneeringu ideekorjele saabus 455 ideed

Ideekorjes olid oodatud järgmised teemad:
• Ehitus ja arendustegevus. Kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad jms)?
• Üldkasutatavad teenused. Milliseid teenuseid (kultuur, sport, haridus, vaba-aeg, kaubandus jms) on vajalik juurde kavandada ja milliseid olemasolevaid teenuseid ruumiliselt edasi arendada?
• Ühendused ja juurdepääsud. Milliste liikumisteede ja ühenduste järgi oleks vajadus? Kust pääseb vee äärsetele aladele ja kus oleks vajalik parendada kalda alale juurdepääsu?
• Pargid, rohealad ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruum. Millised on piirkonnas puhkamiseks ja jalutamiseks kasutatavad metsaalad ja kus vajaks puhkemetsade kasutatavus parendamist? Kus võiksid asuda piirkonnas aktiivse kasutusega pargialad (välijõusaalid, mänguväljakud, palliplatsid jms)? Milliseid puhkealasid või kogukondliku kasutusega alasid võiks veel olla? Kus ja kuidas vajaks parendamist kõigile kasutamiseks mõeldud avalik väliruum (linnaväljakud, ühiskondlike- ja ärihoonete õuealad, tänavate ruum, puhke- ja pargialad jm sarnased kõigi jaoks avalikult kasutatavad alad?
• Väärtuslikud üksikobjektid ja alad. Millised on piirkonna ilusa vaatega kohad, väärtusliku miljööga hooned ja hoonegrupid, puud, puudegrupid või muud tähelepanu väärsed objektid või maastikud, mis vajaksid kohalikul tasandil väärtustamist ja kaitset? Mis on nende väärtus?

Planeerimisosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8205
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud

Üldplaneeringu kontaktisik
Alice Närep
arhitekt-planeerija
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
alice.narep[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid